Cykelled förbi Valnaren
Norra Södermanlands Jernväg invigdes den 30 september 1895 efter ett digert arbete av skogsarbetare, körare, rallare, hästskjutsar och bergsprängare. Den fina banvallen slingrar sig fram genom samhällen och vackra tassemarker. 2004 fattade Banverket formellt beslut om nedläggning och 2012 togs rälsen bort från hela sträckan mellan Åkers Styckebruk och Eskilstuna. Naturen tar villigt över och snart är den ett minne blott. Men måste det vara så?
Att anlägga en cykel/vandringsled på banvallen är ett alternativ som har den fördelen att kostnaderna är förhållandevis låga eftersom banvallen som redan befintlig resurs kan återanvändas. Leden blir åtskild från bilvägar, har liten lutning och leder ofta genom naturskön miljö. Den kan bli en tillgång för motionärer av olika slag, för idrotten och besöksnäringen och inte minst för människor med funktionsnedsättning.
Sträckan Biarhäll-Åkers Styckebruk (ca 15 km) fortsätter längs Eklångensjön genom kulturmark och genom våtmarken vid Valnaren. På två ställen finns broar som behöver renoveras.
Våtmarken vid Valnaren (en sträcka på ca 250 m) behöver förmodligen förses med någon form av spång då den översvämmas under tidig vår. Sträckan har nu ett ytskikt av grovt stenkross.
Efter våtmarken går banvallen under väg 55, passerar Byringe stationshus. Vid Byringe finns busshållplats för buss 337, Strängnäs–Malmköping.

Fågelliv längs banvallen
Södermanlands fågelfauna består av cirka 250 häckande arter varav merparten är flyttfåglar. Lövsångaren och bofinken är de till antalet vanligaste fåglarna och utgör en tredjedel av alla häckande fåglar. Dessutom kan man i landskapet längs med banvallen finna rödhake, skogssnäppa, morkulla, kungsfågel, grönsångare, talgoxe, gransångare, trädpiplärka, taltrast, koltrast, korsnäbb och korp. Tjäder, ringduva och orre förekommer i skogslandet liksom brun kärrhök, sparvhök, duvhök och omrvråk. Dessutom kan man få se häger, fiskgjuse och storlom. Ett fågeltorn finns vid Valnaren och våtmarken ger möjlighet att studera delar av det rika fågellivet på nära håll.

Ur ”Förstudie Banvall”.


Banvallens sträckning genom tre kommuner. Strängnäs kommun har våren 2014 förvärvat Strängnäsdelen av banvallen. Eskilstuna kommun ligger i förhandlingar med Trafikverket om köp. Den delen som ligger i Flens kommun är privatägd.
Förstudien, som initierats av Cykelfrämjandet, ska utgöra ett underlag för Eskilstunas, Flens och Strängnäs kommuner att ta ställning till att skapa en sammanhängande, motorfordonsfri cykel- och vandringsled genom de tre kommunerna.