Ökat tryck från frilufts- och båtlivet på fåglarnas tillvaro

Systrarna Ann-Christin och Tina Höijer, som har sommarstuga på Stora Skallaholmen i Mariefredsviken, oroar sig för hur fågellivet i viken påverkas av exploateringen i området.

– Fram tills för cirka 10 år sedan fanns ett mycket aktivt fågelliv inne i viken med flera olika arter av sjöfåglar. År 2010 pågick stora banarbeten längs viken. Järnvägsspåret byttes ut till smalspår för museijärnvägen och gång och cykelbana byggdes. Arbetet pågick under ett par år. Tyvärr försvann många fåglar och under följande år fanns mest änder och kanadagäss.

– I år har vi åter sett storlom i viken. På försommaren såg vi tre storlomar, men sista tiden har vi bara sett en, dessutom en knipa med fyra ungar.

– Nu vet vi, att stora byggprojekt planeras mittemot oss i viken, Lilleby, där fabriken Sanpoints, Sanetta tidigare låg. Markarbeten pågår nu. Det är just vid den strandlinjen storlomen brukar ligga och guppa. Vi är oroliga för att fåglarna återigen kommer att försvinna på grund av miljöförändringar. Kan dessa fåglar vara något att beakta vid kommande bebyggelser? 

Yngve Meijer svarar: I de inre delarna av Gripsholmsviken, Marielundsfjärden, där bland annat Stora Skallerholmen ligger, finns ett skär ”Våmmen”, där skrattmås och fisktärna häckar. Vissa år kan dessa arter saknas helt på lokalen och andra år häcka talrikt. Skäret är ur fågelsynpunkt av mycket stor betydelse. Skäret upplevs tyvärr som en skränig störning av vissa. Storlom saknas helt som häckande fågel i hela Mälaren enligt de inventeringar som har görs vartannat år (enstaka möjliga undantag från detta har rapporterats).

Storlom är framför allt mycket känslig för variationer i vattennivån, där svallet från båtarna liksom hårda vindar med höga vågor ofta spolierar häckningarna. Under de senaste åren har en eller ett par adulta ex storlom setts under i stort sett hela sommaren förutom under vår och höst, då flera ex kan ses rasta. Ett ex har under den senaste månaden setts så gott som varje kväll utanför Gripsnäs.
Storlom i Strängnäs kommun förekommer som häckande i de lite djupare klarvattensjöarna/vattenlederna söder om motorvägen. Min erfarenhet är att storlom (bortsett från rastande individer under flyttning) dyker upp i Gripsholmsviken först någon gång runt midsommar, vilket kan tyda på att det handlar om individer som misslyckats med häckningen. Skäggdopping, sothöna och sångare är typiska för vikens vassar. Här ser det ut som att dessa har påverkats i negativ riktning, vilket nog kan tillskrivas uppkomsten av bebyggelsen i Marielund med tillhörande båt och friluftsliv.

På Skallerholmen är vassen ner mot motorvägen ett viktigt inslag i vattenmiljön. Vass är inte alltid uppskattat av människan, men många fågelarter är helt beroende av vass för såväl bobygge som livsmiljö. Fiskgjuse ses numera mer sparsamt i de inre delarna av Gripsholmsviken, något som tyvärr ser ut att vara typiskt för hela Mälaren. Byggandet i området med den före detta ”tampongfabriken” medför i sig troligen inte någon större störning för fågellivet. Här är säkerligen det ökande trycket från det kommande frilufts- och båtlivet ett större problem.