Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Raketstart på fågelåret 2021

Januari brukar många gånger handla om fågelskådning runt olika fågelbord. En ovanligt varm december gjorde att det vädrades nya januarikryss i kommunen för skådarna. Hittills (20 januari ) har det redan rapporterats 80 arter i januari, vilken är en art mer än någonsin tidigare trots att det återstår nästan två veckor av månaden. Mellan åren 2005 och 2020 har antalet rapporterade arter i kommunen under januari konstant legat mellan 68 och 79, undantaget av en svinkall januari år 2011 när endast 61 arter rapporterades.

Gorsingeholm har utan tvekan varit den riktigt heta lokalen i kommunen och blivit något av en magnet för skådningen med kungsfiskare i den för arten klassiska vinterlokalen ”Reningsverksdiket” som dragplåster. I samma dike hittades också en järnsparv, vilket är en mycket ovanlig övervintrare med bara fyra tidigare fynd i kommunen under januari månad. När två så pass ”tunga” vinterfynd görs på ett och samma ställe blir bevakningen extra intensiv och det dröjde inte länge innan arter som rödhake, vattenrall och inte minst en rörhöna upptäcktes i diket.

Rörhöna är bara funnen vid två tidigare tillfällen i kommunen under januari månad, 1985 och 2014. Forsärla är en art som också hittats i diket och runt dammarna i början av månaden. Därtill är även en forsärla sedd i den vattenföring som rinner genom Södra kyrkogården. Vi skall inte lämna området helt utan att nämna smådoppingen i Reningsverksdammarna som har varit en årlig vintergäst sedan 2015. Den har inte frångått sina vanor att försvinna spårlöst, så fort den känner sig iakttagen.

Den pilgrimsfalk som under november och december ofta sågs på toppen av Lantmännens silobyggnad blev kvar på det nya året och drog dessutom till sig en hel del gästskådare från både när och fjärran. Ytterligare en pilgrimsfalk sågs tillfälligt på Gesta gård den tredje januari, en adult individ till skillnad från ungfågeln på Gorsingeholm. Arten har aldrig tidigare försökt sig på att övervintra i kommunen såvitt känt.

Fynd av rapphöna härrör oftast från utsättningar för jakt eller träning av jakthundar. Likväl är två grupper av rapphöns om sex respektive nio individer rapporterade från fälten norr om
Berga säteri, vilka skapat ett uppenbart intresse för både våra lokala fågelskådare och hitresta.

Ytterst överraskande flög åtta tofsvipor förbi Gesta gård den 2 januari. Fynd av tofsvipa under januari har bara gjorts vid ett tidigare tillfälle i kommunen, 1 ex den 8/1 1993 vid Berga säteri. När ingen tofsvipa har rapporterats i kommunen på i stort sett två månader ställer man sig frågan om detta handlade om några sent flyttande fåglar eller individer som triggats av det varma vädret och vänt mot norr. Från den del av Sverige som ligger norr om Mälaren finns bara ett handfull rapporter av arten efter den 25/12 förra året, alla handlar om ensamma individer.

Den milda och isfria starten på vintern har naturligtvis medfört att några intressanta arter hittats i Mälaren. Den tredje januari upptäckte Petter Sundin två ex svärta på Gisselfjärden vilket är det första januarifyndet någonsin i kommunen. Fåglarna passade på att göra en tur in i Västerås kommun vilket även detta resulterade i en ny januariart för den kommunen.

De tre bergänderna som varit fruktansvärt stationära i Sjöborgsviken utanför badet i Härad under hela hösten dröjde sig kvar på det nya året tills isen tog överhand och täckte den grunda viken den 10/1. Från början handlade det om två hanar och en honfärgad individ som var smått svårbestämd till kön med våra kunskaper om arten. På slutet började det växa fram gråa pennor i rask takt på ryggen vilket då visade sig att även denna var en hane. Detta är första gången som fynd av bergand i kommunen görs under januari månad.

Skäggdopping är en övervintrar på Prästfjärden när den är isfri vilket ser ut att vara ett allt vanligare scenario. Som flest är hittills 117 ex rapporterade under januari. Om man sätter in detta i ett litet större sammanhang blir man smått överraskad när man konstaterar att det högsta antalet som rapporterats på en enskild lokal i hela Södermanlands län bara fyra stycken.
Detta är bara liten del av början på året och jobbar vi på i den här takten kan fågelåret 2021 i kommunen bli något alldeles extra.

Yngve Meijer