Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Rapportera mera! Naturen behöver din hjälp!

En ökad noggrannhet och ett högre häckningskriterium hjälper myndigheterna att enklare kunna avgöra vilka områden som det ska tas hänsyn till och hur stark den hänsynen bör vara.

I nuläget upplever myndigheterna ett problem med att många skyddsvärda fågelarter inte är inrapporterade med en tillräcklig noggrannhet eller har ett tillräckligt häckningskriterium. Följden kan bli att många områden exploateras utan nödvändig hänsyn till dessa arter.

En devis som tillämpas av skogsbolag är att ”det som inte finns i Artportalen, det finns inte” och därmed kan klartecken ges för avverkning i områden som kan vara klassade som skyddsvärda om man hade vetat vad som finns i området.

För att lyckas bevara natur med redan rödlistade arter vi måste vi hjälpas åt och ett viktigt instrument i den hjälpen är rapporter i artportalen som har hög påverkansfaktor i beslut.

Det viktigaste när vi är ute i naturen är att vi för alla häckningar och observationer som görs rapporteras in till Artportalen.se med häckningskriterier. Även om det finns ”risker” med att rapportera i Artportalen (t.ex. att skyddade arter kan ses av obehöriga personer som kan göra åverkan) så får vi ställa dessa risker mot vilka risker vi tar genom att inte rapportera. Att skydda en häckning mot ”störande fotografer” genom att inte rapportera ska ställas mot att denna orapporterade häckning (och annat i området) kan medföra att området försvinner genom avverkning eftersom ingen rapport om detta fanns i Artportalen (det som inte finns i Artportalen, finns inte för t.ex. skogsbolag och skogsvårdsstyrelse).

Det är även viktigt att vara så noggrann som möjligt med att ange på kartan i Artportalen var häckningen äger rum, skapa en ny lokal vid behov.

Till höger följer mer information om Häckningskriterier. 1-12 visar på säker häckning. 13-16 trolig häckning och 17-20 visar på möjlig häckning:
1. Bo, ägg/ungar – Bo där ägg eller ungar ses
2. Bo, hörda ungar – Bo där ungar hörs
3. Misslyckad häckning – Avbruten eller genomförd häckning men som inte resulterad i flygga ungar
4. Ruvande – Bo där adult setts ruvande
5. Äggskal – Äggskal påträffade
6. Föda åt ungar – Adult med föda åt ungar
7. Bär exkrementsäck – Adult med extrementsäck
8. Besöker bebott bo – Adult in/ut, till/från på sätt som visar att boet är bebott
9. Pulli, nyligen flygga – Nyligen flygga ungar eller dunungar
10. Nyligen använt bo – Använt bo påträffat
11. Avledningsbeteende – Avledningsbeteende, spelar skadad.
12. Bobygge – Bobygge, grävning, eller uthackande av bohål (även transport av bomaterial)

13. Ruvfläckar – Adult med ruvfläck
14. Upprörd, varnande – Upprörd varnande för ungar eller ägg i närheten (oroligt beteende tydande på ägg/ungar i närheten)
15. 15 Bobesök? – Besök vid sannolik boplats (tex. hålbyggande fåglar som undersöker håligheter, ladusvalor som flyger in i lada)
16. Parning/Parningsceremonier – Spel och lekar, parning (Beteenden som normalt är starkt knutna till häckningsplatsen).

17. Permanent revir – Permanent revir (genom observation av revirbeteende på samma plats under minst 2 olika dagar).
18. Par i lämpl häckbiotop – Par i lämplig häckbiotop
19. Spel/Sång – Sjungande hanne eller andra häckningsläten
20. Obs i häcktid, lämpl biotop – Obs under häcktid och i lämplig häckbiotop


Rapportera mera! Naturen behöver din hjälp!

Tack på förhand!