Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Maria ny ordförande vid digitalt årsmöte

Maria Barkell valdes enhälligt till ny klubbordförande vid SOKs årsmöte den 10 mars efter Bengt Larsson. Tjugo deltagare loggade in till detta SOKs första digitala årsmöte. Mötesformen, som förstås är framtvingad av pandemirestriktionerna, fungerade bra tack vare ett grundligt förarbete av styrelseledamöter med Ulf Gustafsson som primus motor.

Under Lars Liljenstolpes (lånad från Naturskyddsföreningen) rutinerade ordförandeskap bockades dagordningen raskt av. Eventuell debattglädje hämmades kanske av mötesformens begränsningar. Inför beslut räknades tystnad som ”ja”. Invändningar gjordes genom namninskrivning i den anslutna ”chatten”.

Valproceduren blev odramatisk: Leif Ekblom och Gunilla Oleniusson valdes till ledamöter för 2 år. Till ersättare för 2 år utsågs Sven Blomqvist. I fyllnadsval efter Maria Barkell, som nu är ordförande, valdes till ny ledamot för 1 år Elisabeth Evjen. Som revisorer omvaldes Jonas Jörnemark och Kjell Ericsson med Markku Kemppi som ersättare. Markku har också varit ensam valberedare. Han omvaldes för 1 år och får nu hjälp av Inger Karlsson, som valdes till biträdande valberedare för 1 år. Efter årsmötet visade Ulf en del av sin fina fågelbilder, från bland annat trakten kring sommarvistet på Öland.

Sedan styrelsen haft ett konstituerande möte har den nu följande formering:
Ordförande Maria Barkell, kassör Ulf Gustafson (även redaktör för klubbtidningen Observerat) och vice ordförande Leif Ekblom. Övriga ledamöter är Gunilla Oleniusson, Elisbeth Evjen och Yngve Meijer. Ersättare är Sven Blomqvist och Viveka Eriksson. Adjungerad RRK-representant Petter Sundin, webbredaktör för hemsidan och nyhetsbrev Peter Hennix, sociala medier Maria Barkell.

Text och foto Peter Hennix

Stacks Image 20
Mötesdeltagare droppar in på det digitala årsmötet. När det sedan startar, måste deltagarna koppla bort både sin skärmbild och mikrofon för att undvika kaos under genomgången av dagordningen.
Stacks Image 22
Under årsmötet kunde deltagarna göra inlägg via en "chatt".