Fågelrapport 2018: Torr sommar knäckte många arter

Vädret är anledningen till att flera arter, som har varit mer eller mindre årliga de senaste åren, saknas på artlistan för 2018; några exempel är svart rödstjärt, skäggmes, vaktel, kornknarr, hornuggla, flodsångare, vassångare, spovsnäppa, och småsnäppa, skriver Yngve Meijer i sin sammanfattning av de rapporterade observationerna i Strängnäs kommun under 2018.
Brandkronad kungsfågel blev årets enda nya kommunart, när ett exemplar den 11 januari upptäcktes vid Eksågstornet, Sörfjärden tillsammans med flera vanliga kungsfåglar.

Yngve Meijer noterar att inte förrän en bit in i mars slog vintern till på allvar och tycktes aldrig vilja ta slut.

– En hel del av de arter, som övervintrar ute i Europa, är väderflyttare och dröjde sig kvar på sydligare breddgrader längre än vanligt. I slutet av april kom ett plötsligt väderomslag med varma sydliga vindar, en så kallad ”spansk plym”. Detta medförde att fåglar som näktergal, grå flugsnappare, törnskata med flera arter anlände till Sverige tidigare än normalt. Den gångna torra varma sommaren innebar att områden, som normalt är grunda slättsjöar, anlagda våtmarker eller andra mindre vattendrag, för andra året i rad torkade ut mer eller mindre.

– Mygg, löss och andra insekter blev en bristvara i delar av landet. För att föda upp fågelungarna är insekter och larver en absolut nödvändighet. Även arter, som är fröätare, föder upp sina ungar med insekter under den första tiden. Mycket talar för att häckningsresultatet för en del arter kan ha påverkats negativt på grund av födobrist, men de regionala skillnaderna varierar säkerligen kraftigt.

– Torkan medförde dessutom att växtligheten vissnade bort, vilket kan ha medfört problem för framförallt de arter som lägger ägg på marken. Dessa kan ha blivit svårare att gömma för predatorer som räv, grävling, och kråkfåglar. Vi får inte bortse från tranan, som på vissa ställen går hårt åt både ägg och ungar.

Ur fågelrapporten noterar vi bland annat att

Röd glada har rapporterats frekvent vid Gesta gård, Toresund mellan den 8/4 och 1/8. Att döma av de fotografier som är publicerade, handlar det om minst 3 olika individer av röd glada förutom den ungfågel som fotades den 1/8. Observationer av en flygande ungfågel i vår del av landet vid denna tidpunkt på året indikerar att med största sannolikhet har en häckning ägt rum i närområdet runt Gesta gård.

Ejder, 4 ex hona och 3 ex hane sågs rastande i Mörtsjön, Länna bruk den 20/5. Att ejder visar upp sig i kommunen som rastande hör till de absoluta ovanligheterna. För det stora flertalet som passade på ett ta en tur till Länna blev det ett efterlängtat nytt kommunkryss. På den här sidan av sekelskiftet har totalt 10 observationer rapporterats där det förutom årets fynd handlar om sträckande individer eller väldigt tillfälligt rastande fåglar.

Ägrätthäger är rapporterad vid totalt 10 tillfällen från kommunen. Sedan år 2015 är arten årligen rapporterad. Åtta av de tio rapporterna är från de senaste fyra åren, vilket väl stämmer in på artens expansion i Sverige.
Stacks Image 14
Ägretthäger rapporterades under 2018 vid 10 tillfällen i kommunen. Foto Peter Hennix.
Rördrom rapporterades ovanligt sent. Det går att följa rapporterna av kommunens första rördrom så pass långt tillbaka som till 1988 och vid inget tillfälle har årets första rördrom (19/4) rapporterats senare än under 2018. Den årliga inventeringen av tutande rördrom i Sörfjärden gav totalt 10 revir vilket är att beteckna som ett lågt antal med tanke på de senaste årens milda vintrar. Det kan vara så att den besvärliga våren, när vintern åter kopplade ett djupt grepp om kommunen under mars månad, påverkade

Storspov:1 ex rastande vid Gesta gård, Toresund 4–23/9 blev till slut blev ett nytt fenologirekord för kommunen. Det föregående rekordet var från den 15/9 2011, när ett ex sträckte över Strängnäs stad.

Nattskärra: Ådalskvarn, Kristiansborg och Hålberget sydväst om Läggesta är ett pålitligt område för spelande nattskärra. Årets första spelade redan den 11/5 vilket är ett nytt fenologirekord för arten i kommunen med en dag. Det tidigare rekordet är från 1995 vid Valnaren. Med tanke på att snittet för den första nattskärran i kommunen under 2000-talet är den 30/5 så är årets första fynd anmärkningsvärt tidigt.

Backsvala: Grustaget vid Hässelby på Överselö har under många år varit en pålitlig lokal för häckande backsvala. Men eftersom gropen och dess branter utnyttjas för motorcykelåkning har backsvalan tvingats överge lokalen. Artens situation i Sverige är minst sagt bekymmersam pga stor brist på lämpliga platser för bobygge. Glädjande nog har backsvalan fått lite hjälp av Rävsnäs kungsgård att åstadkomma en lämplig brant i lilla täkten vid Edeby gård, Toresund. Av de hundratalet bohålen är uppskattningsvis 40–50 aktiva hål. En koloni fanns också vid Sätertorps grustag i Malmby, där cirka 30 svalor gjorde bobesök.

Gärdsmygen är en tuff fågel och därmed en ganska vanlig övervintrare. Bistra vintrar som under 2010 och 2011 gick hårt åt numerären och 2011 rapporterades arten vid endast 427 tillfällen i rapportområdet. Påföljande vintrar har varit av det mildare slaget, 2017 blev ett toppår med 1621 rapporter och under 2018 rapporterades gärdsmyg vid 1512 tillfällen i Artportalen.

Stjärtmes: 60 ex vid Stämåns utlopp, Mörtsjön, Länna 14 februari rapporterade Beje Aronsson med kommentaren ”Svårt att räkna antalet, uppskattningen är nog i minsta laget. Jag har aldrig sett något liknade, det var stjärtmes överallt i videbuskarna”. Antal överstigande 50 ex är rapporterat bara vid ett tidigare tillfälle i kommunen.

Den fullständig fågelrapporten publiceras i nästa nummer av Observerat.