Focus på FSOs årsmöte:

pilgrimsfalk, skräntärna och backsvala

Åsa folkhögskola ligger centralt i Södermanland och är därmed en lämplig samlingspunkt för FSO. Årets medlemsmöte och årsmöte genomfördes söndagen 24 februari. 34 medlemmar, varav 9 tillhörande SOK, hade hörsammat kallelsen. Efter en inledning av ordf Ingvar Jansson, berättade Knud Falk om populationsutvecklingen hos pilgrimsfalken. Populationen i Sverige var runt år 1900 mellan 900 och 1400 par. Vid 1975 var antalet nere i ca 15 par. Därefter har en ökning skett med ca 5 procent per år till i dag cirka 470–500 häckande par.

De gifter som drabbade arten var bl a DOE, PCDD, Pb, Hg, HCB, HEaD och PBDE och följden blev att skaltjockleken blev för tunn. Äggen höll ej för ruvning. Häckning sker normalt i bergstup. Här har dock bl a bergsklättring omintetgjort häckning. Falken har då sökt sig till nya biotoper, såsom dammar, industrier, träd, myrar. Häckning har skett med ca 259 par i norra Sverige, 80 i Mellansverige och ca 140 par i syd och väst. Jan-Erik Hägerroth informerade om att vi har ca 90 häckande par av havsörn i Södermanland och 2-3 par kungsörn.

Jan Gustavsson berättade sedan om ett pågående projekt om skräntärnans häckning i Bråviken och utanför Oxelösund. Man kan konstatera stor predation av havsörn i kolonierna. GPS-sändare har satts på några individer. Det är häpnadsväckande vilka långa utflykter tärnan gör i sitt födosök. Honan Stella har bl a gjort ”resor” till Hjälmaren, Vänern, Tåkern över dagen, till Åbo skärgård ett par dagar samt en flytt till Cadiz-bukten i Spanien för övervintring. Dessa turer görs på 35–50 m över vatten och cirka 125 över land. Detta måste man ta hänsyn till vid MKB-redovisning inför en ev etablering av vindkraft.

Jan berättade vidare om de holkprojekt som bedrivs inom Tärnan. SSAB har förärat klubben holkar att sättas upp inom Brannäs våtmarksområde, länsstyrelsen likaledes för holkar i Fjällmossenområdet, Öknaskolan med landstinget holkar för ejder på Hävringe (ca 90 st) samt LONA och Nyköpings kommun medel för holkbygge. Klubben har dessutom satt ut tolv holkar (liknar fisklådor) för att stödja en etablering av lappuggla.

Ingvar Jansson redovisade situationen för backsvalan. Arten får svårare och svårare att hitta lämpliga biotoper för häckning, även globalt sett. De branter som har funnits i grustag har planats ut. Ingvar visade på hur man vid Edeby i Strängnäs skapar en lodrät kant med hjälp av en frontlastare, som under 2018 gav utrymme för ca 100 par häckande svalor.

Utomlands börjar man lansera konstgjorda ”hål”, som kan staplas på varandra och bilda en koloni. Försök görs även i vårt land. I Södermanland finns nu nio områden med backsvale-kolonier. En arbetsgrupp skall bildas för att ta fram en handlingsplan för bevarandet av dessa kolonier.

Jan G informerade om den berguvs-inventering som genomförs under 2019–2020 i Sverige. Han uppmanade till rapportering i Artportalen med häckningskriterier. Rapporterna döljs då automatiskt.

Vid det avslutande årsmötet omvaldes Ingvar Jansson som ordförande och Yngve Meijer har fortsatt förtroende i styrelsen. Han och Petter Sundin fortsätter i rapportkommittén. Mötet beslöt att medlemsavgiften fr o m 2020 blir 35 kr för fullbetalande medlem och 5 kr för familjemedlem. Styrelsen kommer med all sannolikhet att höja priset för årsboken till 100 kr beroende på det höjda portot och det osäkra bidraget på 15 000 kr från länsstyrelsen.

Text: Leif Ekblom