Om rapportering av fåglar på Artportalen


Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO) vill uppmuntra alla att rapportera sina fågelobservationer på Artportalen. Artportalen är det bästa redskapet som finns för att som privatperson bidra till fågelskyddet, då det bland annat används av myndigheterna inför exploatering och skogsavverkning. De inrapporterade fågelobservationerna kan då vara helt avgörande för att rätt hänsyn ska tas och för att långsiktigt kunna bevara fåglarna.

Vi vill uppmuntra att man rapporterar (att man använder något i aktivitetsfältet) med ett så högt häckningskriterium som möjligt, såsom ”obs i häcktid, lämplig biotop” eller ”besöker bebott bo”, men även anger om det är en rastande eller sträckande fågel. Samt, att man rapporterar så noggrant som möjligt. I många fall kan det vara bättre att skapa en egen lokal istället för att använda dem förinställda publika lokalerna som ofta är har en sämre noggrannhet. En ökad noggrannhet och ett högre häckningskriterium hjälper myndigheterna att enklare kunna avgöra vilka områden som det ska tas hänsyn till och hur stark den hänsynen bör vara.

I nuläget upplever myndigheterna ett problem med att många skyddsvärda arter inte är inrapporterade med en tillräcklig noggrannhet eller har ett tillräckligt häckningskriterium. Följden kan bli att många områden exploateras utan nödvändig hänsyn till dessa arter. På Artportalen döljs rapporter av skyddsvärda arter med ett häckningskriterium automatiskt, så att ingen utomstående kan komma över uppgifterna.

FSO bevakar och validerar inkomna rapporter på Artportalen genom den Regionala Rapportkommittén (Rrk Södermanland) för att bland annat sammanställa häckningar, vilket underlättar för myndigheternas bedömningar. För vissa skyddsvärda arter finns det även en kontaktperson kopplad till FSO som man kan vända sig till. FSO jobbar aktivt med sekretessen för uppgifterna som de tar del av genom Artportalen och endast två stycken medlemmar (Jan Gustafsson och Per Flodin) har full behörighet att se uppgifter för de mest skyddsvärda arterna. Dessa arter är bland annat berguv, havsörn, kungsörn och pilgrimsfalk.

Rrk Södermanland 2018-12-17

Hur behandlas arter som beskrivits på blankett inom Rrk Södermanland?
Arter som skall beskrivas på blankett får automatiskt en sådan blankett knuten till rapporten när den skrivs in, den får detta utifrån den rapportmall som finns i Artportalen.

Vissa undantag finns dock, och det är då sådana arter där endera könet är undantaget för blankett, exempelvis adulta praktejderhanar. Även udda datumobservationer kan vara sådan. I dessa fall gör en Rrk medlem en manuell validering på rapporten så att den får ett beskrivningskrav på blankett eller att blankettkravet släpps direkt. Denna åtgärd kan ta ett tag innan den görs, allt utifrån den enskilda Rrk medlemmens arbete i Artportalen.

I fall där bild/ljud bifogats rapport på Artportalen som utan tvivel bekräftar arten i rapporten så kan blankettkravet släppas när kontroll görs av Rrk medlem.

Rrk ser trots detta att man helst gör en blankettbeskrivning på dessa arter som har en bild/ljud för att dessa arter/blanketter skall hamna i det samlade arkivet över rapporter som inkommit på blankett. Rrk önskar åtminstone att man knyter blid/ljud till blanketten om man inte kan/vill skriva en textförklaring på sitt fynd.

Vem skall då skriva en beskrivningsblankett?
Vi ser helst att den som finner/upptäcker fågeln som faller inom beskrivningskrav och har artbestämt den och skriver in den i Artportalen gör denna blankettbeskrivning. Om upptäckaren av fågel som fått beskrivningskrav själv inte bestämt fågeln så är det i första hand den som bestämt fågeln till art som gör beskrivningen på blanketten i Artportalen.

Vi ser ju gärna att flera gör en blankettskrivning av art som fått beskrivningskrav (detta för att olika rapportörer kan bidra med fler bestämningsnycklar som gör att en rapport blir bedömd rätt). Men vi vill inte se en rapport som inte innehåller något som beskriver fågeln. Däremot går det bra att bara bifoga bild/ljud i en blankettrapport.

Hur behandlas sedan en beskrivning på blankett på en art?
Inom Rrk finns flera erkänt duktiga ornitologer som läser de inkomna beskrivningsblanketterna noggrant och utan några förutfattade meningar om rapportskrivaren. Oavsett om denna är nybörjare eller erfaren ornitolog.

De inom Rrk (ojämnt antal läsare av beskrivningsblankett) bedömer sedan den inkomna rapporten och ger den ett omdöme. När alla inom den läsande gruppen i Rrk gjort sin bedömning tar hela Rrk med sammankallande i spetsen ett beslut om rapporten utifrån de omdömen som gjorts, allt ifrån ett godkännande till ett underkännande.

I samband med att en rapport har fått ett beslut så kommer den/de person/personer som skrivit en beskrivningsblankett få ett meddelande under fliken ”Mina sidor” på Artportalen om beslutet.

När detta förfarande har gjorts av en godkänd fågelrapport, så går man igenom (inom snar framtid) övriga rapporter av samma fågel som då också har beskrivningskrav, men inte inkommit med beskrivning. De rapporter av samma fågel som finns inom den tidsperiod som omfattar en period som inte avviker på slutdatum valideras om till godkänd. Om fynd av arten ligger långt efter slutdatum så kvarstår beskrivningskravet på blankett och vissa fall meddelas rapportör genom meddelande på ”Mina sidor” med fråga om datumet är rätt inskrivet m.m.

Om fågeln har blivit underkänd så valideras denna rapport som avser beskrivningsblanketten till underkänd. De övriga fynden på denna fågel har fortfarande då sitt beskrivningskrav på blankett kvar tills rapport inkommit. Året efter när Rrk arbetar med nästkommande årsrapport underkänns alla rapporter som inte inkommit med beskrivningsblankett. Detta med underkännande görs även på arter som det inte inkommit någon beskrivning på av någon rapportör.

Vill någon rapportör efter att en rapport blivit underkänd komma med en beskrivning på blankett i efterhand så meddelar denna person Rrk om detta så validerar Rrk om fyndet till att vara med beskrivningssymbol.

Rrk Södermanland 2018-12-19