Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Stacks Image 146
Ett undantag från alla störda häckningar i vassen var det här skäggdoppingparet i Västerviken. Foto Peter Hennix.
Stacks Image 175
Ägretthäger är rapporterad vid sju tillfällen från kommunen. Den här plåtade Ulf Gustavsson 6 maj i Edeby våtmark.

Stacks Image 137
19 maj sågs årets första törnskator i kommunen. Nils Eriksson fotograferade den här 27 juli i Berga.

Fågelrapport för Strängnäs kommun 2017

Så in i vassen dålig häckning…

Vintern 2015/2016 var ovanligt nederbördsfattig och följdes av en snarlik vinter 2016/2017. Våren blev dessutom lång, kall och torr, vilket följdes av en extremt nederbördsfattig sommar i vår del av landet. Resultatet blev att områden som normalt är grunda slättsjöar blev mer eller mindre torrlagda, anlagda våtmarker, som är förhållandevis grunda mer eller mindre torkade ut.

Det blev ont om mygg, löss och andra insekter. Vad bra kanske man kan tycka i ett mänskligt perspektiv, varm sommar och fritt från ohyra. För många fåglar är däremot ”ohyran” absolut nödvändig för att föda upp ungarna. Arter där de vuxna fåglarna lever på frön och bär är beroende av den så kallade ohyran för att föda upp ungarna under de första veckorna. Undertecknad gjorde en inte allt för vetenskaplig undersökning av vasstrån vid Jättne viltvatten.
Efter ett drygt 50-tal strån hittades det första med löss där det normalt brukar finnas löss på var och vartannat strå.

Mycket talar för att häckningsresultatet för vasslevande arter som sävsångare och rörsångare blev tämligen magert. Änder och sothöns kunde ses ruva långt uppe på land när vattenståndet sjönk. Äggen kanske blev ett lätt byte för räv, grävling och kråkfåglar, när det mesta av kamouflaget vissnade.

Ovanstående skall kanske inte ses som ett inlägg i klimatdebatten utan mer som hur vädret påverkar fåglarna. Nu tar vi nya tag med ett nytt år och för fåglarnas skull får vi hoppas att vi slipper ta del av vädrets ytterligheter.


Sammanställning av Yngve Meijer

Knölsvan
Vinter: Rapporter av knölsvan under januari är numera inget ovanligt med tanke på de senaste årens milda vintrar. De största antalen under vintern som rapporterats är 25 ex vid Strandrestauranten i Mariefred den 1/1 (LE, KN, BK m.fl.) och inte mindre än 51 ex i Mälsåkersviken på Ytterselö den 27/1 (YM). Stort antal: Lagunen på Tynnelsö är inte särskilt stor och att antalet knölsvanar som rapporterats överstiger 100 ex tyder på att tillgången på föda är exceptionellt god under hösten: 114 ex den 30/9 och 142 ex den 5/11 (PS, YM).

Sångsvan
Vinter:
Vid Edeby våtmark är 30 till 36 rastande ex rapporterade den 1/1 till 2/1 (BS, YM, LE m.fl.) innan våtmarken frös till, 1 ex förbiflygande Prästhällen, Mälaren 11/1 (KS, MK), 1 ex förbiflygande Gesta gård, Toresund (KE) och 1 ex 2k rastande Lilla Datorp, Bergaån, Åker styckebruk 22/1 till 30/1 (BA, LE, KN m.fl.). Lyckade häckningar: 4 ex pulli Edeby våtmark, Toresund (YM, KE, LE m.fl.), 5 ex pulli Jägarlund, Toresund (JA), 2 ex pulli Mörtsjön, Åkers styckebruk (LC), 5 ex pulli Gesta gård, Toresund (KE, PK), 3 ex pulli Granlundsdammen, Rävsnäs, Toresund (JA), 5 ex pulli Gorsingeholms våtmark, Strängnäs (LE, KT, LB m.fl.) och 3 ex pulli Valnaren, Länna (YM, LE). Därtill är ruvande par rapporterade från några fler lokaler, dock med okänt häckningsutfall. Stort antal: Samtliga rapporter med fler än 100 ex, under såväl vår som höst, kommer från Edeby våtmark, Toresund. Under våren översteg antalet 100 ex mellan den 18/3 och 2/4 (SLL, BL, YM m.fl.), som flest 174 ex den 21/3 (YM). Under hösten rastade arten i antal med fler än 100 ex den 16/11 till 4/12 (LB, KS, MK m.fl.), med som flest 144 ex den 3/12 (SLL, BL, YM m.fl.).

Sädgås
Första vår:
25 ex sträckande Edeby våtmark, Toresund 28/2 (MB). Sista vår: 30 ex sträckande Gesta gård, Toresund 1/4 (PK). Första höst: 5 ex sträckande Gesta gård, Toresund 3/9 (PK). Sista höst och vinter: 26 ex sträckande Valnaren, Länna (YM) och 60 ex sträckande Länna bruk den 2/12 (YM), vilket är de första rapporterna någonsin av sädgås från december månad i kommunen. Sedan tidigare finns två vinterobsar från januari i kommunen: 1 ex vid Toresunds kyrka 2/1 2005 och 1 ex sträckande Fatbursvägen, Mariefred 3/1 2012. Stort antal: 450 ex sträckande Askare-Plångsta, Sörfjärden 9/10 (TuP) och 100 ex sträckande Valnaren Länna 19/11 (YM). Sädgås, underarten rossicus: 7 ex rastande Gorsingeholm, Strängnäs 26/9 (KS, MK).

Bläsgås
Första:
2 ex rastande Edeby våtmark, Toresund 16/3 (MB). Sen vårobs: 7 ex sträckande mot norr vid Fatbursvägen, Mariefred 4/5 (EW), vilket bara är femte gången som bläsgås rapporteras från kommunen under maj månad. I Skåraområdet utanför Nyköping fanns det fortfarande 1100 ex kvar den 7/5. Rapporter av arten från maj månad kommer säkerligen att bli allt vanligare framöver. Första höst: 2 ex sträckande vid Prästholmen på Tynnelsö 16/9 (PS, YM). Sista höst: 15 ex Eksågstornet, Sörfjärden 15/10 (BG). Hösten bjöd också på årets största antal när 18 ex rastade på Lötfälten, Gorsingeholm den 3/10 (KT). För att få lite proportioner på gässens ökning kan man notera att före år 2000 är bläsgås bara rapporterad vid sex tillfällen i kommunen. Första gången som arten rapporterades var den 30/4 1980 på Gorsingeholm. Idag är det mer eller mindre självklart med minst ett tiotal observationer i kommunen varje år.

Grågås
Vinter:
1 ex kvar över nyåret vid Reningsverksdammarna, Gorsingeholm, Strängnäs fram till den 9/1 (LE, MK, KT m.fl.), 1 ex rastande på fält NV Merlänna 24/1 (BA), 1 ex rastande Valsberga, Åker 25/1 (RSv) och 1 ex Reningsverksdiket, Gorsingeholm, Strängnäs 30/1 (YM). Första: 5 ex Tosteröbron, Strängnäs 24/2 (MK). Sista: 2 ex rastande Gesta gård, Toresund 12/11 (KE). Stort antal: I södra delen av Sörfjärden och från Eksågstornet är rastande grågås rapporterade i stora antal under hösten: 2000 ex 21/8 (LC), 1500 ex 1/9 (PS), 4000 ex 7/9 till 17/9 (LC, KS, MK m.fl.), 8000 ex 18/9 (KS, YM), och 4000 ex 30/9 till 1/10 (LEr, LC).

Vitkindad gås
Första: 1 ex rastande Gorsingeholms våtmark, Strängnäs 23/3 (KT, KS). Sista: 221 ex rastande Gesta gård, Toresund 14/10 (PK, KE), som tillsammans med 330 ex på ett fält norr om Näsbyholmssundet, Sörfjärden den 24/9 (MB) är årets största flockar.

Kanadagås
Första:
2 ex rastade Gorsingeholm, Strängnäs 1/3 (YM, MK, KT m.fl.). Sista och vinter: 7 ex rastande Strandrestauranten, Mariefred 2/12 (JW, GW). Stort antal: 300 ex rastade utanför Visholmen, Strängnäs 5/10 (LWo & HWo).

Bläsand
Första:
1 ex Edeby våtmark, Toresund 16/3 (MB). Sista och vinter: 1 ex rastande Edeby våtmark, Toresund fram till den 4/12 (LE), vilket bara är kommunens tredje vinterrapport av arten. De två tidigare rapporterna är båda från området runt reningsverket och dammarna på Gorsingeholm: 1 ex hane 2/1 till 6/2 1994 och 7 ex den 3/12 år 2000. Stora antal: 600 ex rastande Lagunen, Tynnelsö 16/9 (PS, YM), 700 ex rastande i södra delen av Sörfjärden den 11/10 (LC) och från Eksågstornet, Sörfjärden är 480 ex rapporterade den 15/10 (BA, MB, BG).

Snatterand
Första:
1 par Edeby våtmark, Toresund 29/3 (KS, MK). Sista: 1 ex hane och 2 ex honfärgade Lagunen, Tynnelsö 19/10 (PS). Häckningar: 5 kullar med totalt 43 ungar rapporterade från Tynnelsö den 4/7 (YM, PS). Stor flock: Som vanligt är det Lagunen på Tynnelsö som står för kommunens störta flockar: 110 ex 22/5 (PS), 260 ex 4/7 (PS, YM), 460 ex 15/8 (PS, YM), 620 ex 21/8 (PS, YM, MK), 700 ex 2/9 (PS, YM, MK) och 350 ex 16/9 (PS, YM). Fjolårets rekordnotering för kommunen på 224 ex blev med andra ord en ytterst kortlivad historia. Endast på två lokaler i Södermanland rapporteras arten som rastande i dessa antal. Förutom Lagunen på Tynnelsö är det Näsnaren utanför Katrineholm. Anmärkningsvärt är de största antalen på Tynnelsö som förekommer under juli, augusti och första halvan av september. I Näsnaren börjar de stora antalen av rastande snatteränder att dyka upp först under andra halvan av september och är kvar hela oktober. Har snatteränderna på Tynnelsö ätit rent på föda i mitten av september i den förhållandevis lilla Lagunen och dragit vidare till sjön Näsnaren?

Kricka
Första:
1 ex hane rastande Edeby våtmark, Toresund 13/3 (YM). Sista: 1 ex rastande Reningsverksdammarna, Gorsingeholm, Strängnäs 12/11 (YM). Stort antal: Kricka i antal på 250 ex eller fler rastade under hela september i Lagunen på Tynnelsö med som flest 350 ex den 30/9 (PS, YM).

Stjärtand
Första:
2 ex hane och en hona rastade i Lagunen på Tynnelsö den 1/4 (MK),
vilket blev vårens enda rapport av arten.
Sista: 2 ex rastande Gesta Viltvatten, Toresund 20/10 (PK).

Årta
För första gången sedan 1990 har ingen årta rapporterats från kommunen. Öknasjön har under de senaste åren varit en pålitlig lokal för arten. Ett ovanligt lågt vattenstånd med få vattenspeglar medförde att ett årtapar på lokalen mycket väl kunde undgå upptäckt.

Skedand
Första: 1 par Edeby våtmark, Toresund 11/4 (MK, YM, BK & IK). Sista: 1 ex Edeby vårmark, Toresund 15/10 (YM).

Brunand
Första:
10 ex Lagunen Tynnelsö 1/4 (MK). Sista: 3 ex Lagunen, Tynnelsö 2/9 (PS, YM, MK). Stort antal: Årets största antal är rapporterade från Lagunen på Tynnelsö den 15/8 med 16 ex (PS, YM).

Vigg
Stor flock:
Utanför Eksågstornet i östra delen av Sörfjärden är som flest 300 rastande vigg rapporterade under såväl våren (UG, BGu, MK) som hösten (PS, LC). Normalt brukar vigg i betydligt större antal rapporteras från lokalen under hösten. Om detta är en engångshändelse som hänger samman med årets lite udda väder eller om det är början på en trend återstår att se.

Bergand
1 ex honfärgad Svansholmen, Brunnsåker, Tosterön 11/11 (SLL, BL).

Alfågel
Ett ex upptäcktes i Granlundsdammen, Rävsnäs, Toresund den 30/9 när den intensivt simmade runt i små cirklar och kastade med huvudet. Efter en dryg kvart låg fågeln så gott som helt stilla. Då beslöt man sig för att ta in fågeln till land där den avled efter några minuter, tillsynes oskadad med undantag av en mindre oljefläck på ena sidan (JA). Arten är aldrig tidigare rapporterad från september månad i kommunen.

Sjöorre
Första vår:
Redan den 1/4 rastade 9 ex utanför Eksågstornet, Sörfjärden (UG, BGu). En ovanlig tidig första rapport av sjöorre, vilken bara är rapporterad från mars månad i kommunen vid ett tillfälle: 1 par på Prästfjärden i Mälaren den 30/3 2014. I övrigt är arten rapporterad från Eksågstornet 17/4 till 18/4 (YM, KT, KN), som flest 9 ex och på samma lokal 20/5 till 22/5 (PS, SLL, BL m.fl.) med 11 ex som flest. Noterbart är att ingen sjöorre rapporterats under hösten, vilket inte har hänt sedan 2005.

Salskrake
Första: 1 ex hane Mälsåkersviken, Ytterselö 16/3 (YM). Första höst: 5 ex Lagunen, Tynnelsö 15/8 (YM, PS). Vinter: 7 ex rastande vid Herrestaviken 3/12 (YM, SLL, BK m.fl.) och 13 ex i Ärnäsviken, Mariefred den 23/12 (JS). Stort antal: Under april är rastande salskrake rapporterade med smått fantastiska antal i Lagunen på Tynnelsö: 172 ex 1/4 (MK), 186 ex 4/4 (PS) och 126 ex den 24/4 (PS). Hösten är annars den årstid där de största antalen brukar rapporteras och den 19/10 rastade 210 ex i Lagunen (PS). Så sent på året som den 5/11 fanns det fortfarande 127 ex kvar på lokalen (PS, YM).

Småskrake
Första:
1 ex hane Prästhällen, Mälaren 7/4 (MK, KS). Sista: 14 ex Prästhällen, Mälaren 17/8 (MK, KS). Flocken innehöll såväl unga som gamla fåglar och är med stor sannolikhet resultatet av lyckade häckningar i närområdet. Häckning: 2 ex pulli Rävsnäsviken, Mälaren 3/8 (JS).

Storskrake
Stor flock:
Årets största flockar är rapporterade från Ulvhällsfjärden i Strängnäs den 16/12 med 600 ex (MK). På Tynnelsöfjärden, Mälaren fiskade 800 ex den 24/12 (PS) och troligen är det flocken på Ulvhällsfjärden som bytt fiskevatten. Häckning: Hona med 9 ex pulli i inre delen av Rävsnäsviken, Mälaren den 3/6 (JA).

Järpe
1 ex sjungande Finnsjövägen, Åkers bergslag 28/4 (LC) och 1 ex utmed Södermanlandsleden vid östra delen av Finnsjön, Åkers bergslag 30/11 (BA, KS). Arten är knappt årligt rapporterad från kommunen, vilket nog beror på flera saker - fåtalig, förlorade häckningsbiotoper, diskret och dessutom finns den i områden som sällan besöks av fågelskådare.

Orre
Många rapporter kommer från området runt Abborrmossen i Åkers kronopark. Förklaringen är nog inte den att arten är speciellt mycket vanligare där än i andra delar av skogarna söder om Åker, utan det är nog minsta motståndets lag som gäller. Lättillgängligt område med så gott som garanterad utdelning beträffande spelande orre från andra halvan av april och långt in i maj är lockande för de flesta fågelskådare. I Artportalen är orre rapporterad i kommunen från ett knappt tiotal lokaler vid totalt 19 tillfällen.

Tjäder
Samtliga kommunens 36 rapporter av tjäder är från skogsområden runt Länna och söder om Åker där månaderna april och maj står för drygt hälften. Rapporter av spelande tjäder är skyddade i Artportalen och publiceras inte för att undvika att spelplatserna blir röjda. Data för spelplatserna är dock tillgängliga i Artportalen för myndigheter som Skogsstyrelsen, vilket är det organ som ger tillstånd för slutavverkningar. Finns det en spelplats inom det aktuella området för slutavverkning skall detta inte medges för att förhindra att spelplatser ödeläggs.

Rapphöna
Som flest är 4 ex rapporterade från Solöfälten på Fogdö mellan den 19/2 till 25/8 (MB, MK, SS), vilket troligen är de fåglar som återstår på lokalen efter fjolårets utsättning. I övrigt är 2 ex rapporterade från Björsund östra, Sörfjärden den 19/3 (MB) och 4 ex vid Söderlänna den 1/8 (LE).

Vaktel
Spelade vaktel är rapporterad i området runt Bergshammar och Solöfälten på Fogdö 4/6 till 4/8 (MB, MK), Lida, Sibirien, Åkers styckebruk 6/6 (JJ), Nyby, Vansö kyrka 14/6 (MS), Nedre Vältesta, Sörfjärden 14/6 (MS) och Klitsbro, Aspö 15/6 (UG, LG). Rapportmängden får anses avspegla ett typiskt normalt år för vaktel i kommunen.

Smålom
1 ex adult sträckte mot väster vid Flottläggningplatsen, Kolsundet, Toresund den 21/7 (EW), vilket är första gången som smålom rapporteras under juli månad från kommunen. Förra året rastade en adult smålom på samma lokal redan den 4/8, vilket var en ytterst oväntad sommarobservation. Kan det vara samma fågel som är ute och seglar lite i det blå? Årets andra rapport är från Prästhällen, Mälaren, när ett ex sträckte den 28/8 (MK, KS).

Storlom
Första:
1 ex Malsjön, Åkers kronopark 29/3 (LC). Sista: 1 ex sträckande Prästhällen, Mälaren 1/12 (MK, KS). Kommunens andra rapport av arten från december och dessutom på samma lokal och datum som den tidigare. Stort antal: Årets största antal är rapporterade från Östra Magsjön, Länna med 18 ex den 8/8 (gnm. BA) och vid Prästhällen sträckte 17 ex under drygt två timmar den 28/9 (KS, MK). Häckning: Par med en pulli Östra Magsjön, Länna (LC, CÅL). Arten rapporterad från många av de för arten lämpliga sjöarna i Åkers Bergslag, men ingen ytterligare häckning är konstaterad.

Smådopping
Vinter:
1 ex kvar efter nyåret vid Reningsverksdammarna, Gorsingeholm, Strängnäs 1/1 till den 13/3 (YM, LE, KN m.fl.). Första: 1 ex Äleby våtmark, Ytterselö 28/3 (YM). Sista: 1 ex Reningsverksdammarna, Gorsingeholm, Strängnäs 25/11 (YM), vilken nog hade tänkt sig att övervintra, men ett saneringsarbete medförde att dammarna frös och doppingen lämnade lokalen. Övriga rapporter: 1 ex spel/sång Jättne viltvatten, Överselö 7/7 (YM) och på lokalen 1 ex ruvande den 11/7 (YM) med en misslyckad häckning som resultat. Paret dröjde sig dock kvar i våtmarken fram till den 9/10 (YM). Vid Hovgårdsdammen rastade ett ex den 30/9 (MB). I samband med besöken på Tynnelsö under sensommaren och hösten (YM, PS) är 3 ex adult och 1 ex 1k rapporterade den 15/8, 5 ex 21/8 och 2/9, 3 ex 16/9 och 4 ex den 30/9. Häckning: 1 ex adult matade ungar vid Harby viltvatten, Mariefred 16/6 (JW, GW).

Skäggdopping
Vinter januari:
1 ex Prästfjärden, Mälaren 1/1 (LE, YM, KN m.fl.). Första: 9 ex Eksågstornet, Sörfjärden 18/3 (YM).

Svarthakedopping
Första:
1 ex Jättne viltvatten, Överselö 8/4 (YM). Sista: Ingen svarthakedopping är rapporterad från kommunen efter den 21/5 när två ex rastade vid Edeby våtmark, Toresund (YM, LE, MBa), vilket är minst sagt anmärkningsvärt. Under 2000-talet fram till 2011 är arten rapporterad som häckande på flera lokaler i kommunen. Därefter har något inträffat och inga lyckade häckningar är rapporterade, endast enstaka misslyckande där paret byggt bo, börjat ruva men övergett boet. Övriga rapporter: Vid Jättne viltvatten på Överselö rastade svarthakedopping mellan den 8/4 och 20/5, som flest 6 ex 13/5 till 16/5 (YM, LE, MBa m.fl.), 1 ex Valnaren, Länna 9/4 till 1/5 (LE, KN, BK m.fl.) samt 3 ex Eksågstornet, Sörfjärden 17/4 (YM).

Storskarv
Första:
3 ex Tosteröbron, Strängnäs 1/3 (YM, MK, LE m.fl.). Sista: 1 ex Prästhällen, Mälaren 15/12 (KS, MK).

Rördrom
Första:
Kommunens första spelande rördrommar är rapporterade från Storängen, Sörfjärden (LB) och från vassen i Strängnäsfjärden vid Husholmen (MK) den 27/3. Den årliga inventeringen av tutande rördrom i Sörfjärden gav 13 revir, två av dessa var i Strängnäsdelen, Helgarö Storäng och Lindö naturreservat. Förhållandevis få revir kan tyckas med tanke på de senaste årens milda vintrar. I övrigt har tutande hanar rapporterats från Rokaudd, Överselö (YM), Söderlännaviken, (LB, LE, BA), Valnaren/Rönneln, Länna (LE, BK, GO m.fl.), Hagbo udde, Aspö (PS), Aspöviken (BA, KS, UG), Krissbosundet, Aspö (LG), Husholmen/Torpet Nord, Strängnäsfjärden (LE, KN, BK m.fl.), Björndalsviken, Aspö (PS), Landhällsviken, Ytterselö (PS), Kyrkviken, Stallarholmen (YM) och Öknasjön, Härad (YM, KAL, TP m.fl.).

Ägretthäger
1 ex Edeby våtmark, Toresund 6/5 (MB, MF, EW m.fl.), 1 ex Gorsingeholms våtmark, Strängnäs 20/5 (KT, MB) och 1 ex vid Landhällsviken, Överselö 2/9 (PS, MK, YM). Kommunens första ägretthäger rapporterades den 25/4 2004 vid Jättne viltvatten på Överselö. Ägretthäger är rapporterad vid sju tillfällen från kommunen.

Gråhäger
Vinter januari:
Gråhäger är frekvent rapporterat från området runt Reningsverket och Reningsverksdammarna på Gorsingeholm i Strängnäs (MK, KT, YM m.fl.). Lite mer överraskande är en vid Prästhällen, Mälaren förbiflygande häger den 11/1 (KS, MK). De ser ut som om de senaste årens milda vintrar börjar få en allt större påverkan på fågellivet.

Bivråk
Första:
1 ex Hålbyskogen, Norra övningsområdet, Vansö 18/5 (KT). Sista: 1 ex sträckande Tynnelsö 16/9 (PS, YM). Totalt har 43 rapporter inkommit till Artportalen från kommunen under 2017.

Brun glada
1 ex förbiflygande vid Fatbursvägen, Mariefred 5/5 (EW), 1 ex förbiflygande, Lötfälten, Gorsingeholm, Strängnäs 23/7 (KT) och 1 ex sträckande vid Prästhällen, Mälaren den 9/8 (EW). Det är uppenbart att arten expanderar i Sverige där den också häckar i flera landskap, bland annat i Södermanland.

Röd glada
1 ex Gesta gård, Toresund 13/5 (PK), 1 ex Lida, Åkers styckebruk 31/5 (JJ), 1 ex 1k Edeby våtmark, Toresund 1/8 (YM, SH), varifrån fågeln sedan kunde följas och observeras vid Fatbursvägen, Mariefred (EW) och Mariefreds båtklubb (MK). Årets sista röda glada är rapporterad vid Lida, Åkers styckebruk den 11/8, när den sträckte mot väster (JJ). Strax därefter kunde den observeras vid Silon på Gorsingeholm i Strängnäs (MK). Rapporten av den unga gladan den 1/8 känns lite extra upphetsande. Observationer av ungfåglar vid denna tidpunkt på året skulle kunna indikera på en häckning i kommunen eller åtminstone i närheten av vår kommun. Det börjar bli hög tid för den röda gladan att på allvar återetablera sig i vår kommun. Under hela 1930-talet bodde ett par på en ö i Gripsholmsviken och därefter finns det inga tecken på att gladan häckat i kommunen.

Havsörn
I Artportalen har under året 540 rapporter av havsörn lagts in från kommunen och därtill tillkommer ett antal skyddade rapporter med häckningskriterier. Havsörn häckar inom kommunens gränser med flera par och nya häckningslokaler tillkommer. I östra delen av Mälaren beräknas det finnas mer än 30 häckande par enlig Peter Hellström på Naturhistoriska riksmuseet. Årets störst antal på 17 ex vid ett och samma tillfälle är rapporterat från Hässelbyholm på Fogdö under örnräkningen den 4/3 (TuP) och vid Prästhällen, Mälaren den 17/11 (MK, KS). Årets örnräkning runt Mälaren och Hjälmaren gav ett resultat på 154 örnar, vilket var över förväntan med tanke på rådande väderförhållanden med dimma och lätt snöfall på många platser.

Brun Kärrhök
Första:
1 ex hane Stenby, Stallarholmen 21/3 (YM). Sista: 1 ex 1k Solöfälten, Fogdö 12/9 (YM). Ringmärkta: 3 ex pulli öster om vägen vid Näsbyholmssundet, Sörfjärden 27/6 (LB).

Blå kärrhök
Första vår:
1 ex hona Öknasjön, Härad 2/4 (KS, RSö). Sista vår: 1 ex hane Lilla Datorp, Bergaån, Åker 15/5 (LE). Första höst: 1 ex hane sträckande Solöfälten, Fogdö 2/9 (MB). Sista höst: 1 ex hane födosökande Solöfälten, Fogdö 19/10 (MB). Sommar: 1 ex hane förbiflygande Aspö handel 12/7 (HGS) och 1 ex honfärgad förbiflygande Fatbursvägen, Mariefred 18/7 (EW). Rapporter av blå kärrhök under sommarmånaderna är i modern tid ytterst ovanliga i kommunen. Årets rapporter är bara den fjärde och femte någonsin från juli månad.

Duvhök
Rapporter av duvhök med häckningskriterier döljs automatiskt i Artportalen. Arten är rapporterad som häckande i kommunen med lyckat resultat från ett par lokaler.

Sparvhök
Under häckningstid från maj till mitten av juli är sparvhök bara rapporterad vid ett tiotal tillfällen till Artportalen från kommunen av årets totala antal om 159 rapporter. Som flera andra rovfåglar är sparvhöken ytterst diskret på häckningsplatserna, vilket bekräftas av rapportstatistiken.

Ormvråk

Ormvråk är en vanlig övervintrare hos oss, men det är näst intill omöjligt att göra en korrekt bedömning av antalet som tillbringar vintern i kommunen. En uppskattning med hjälp av årets rapportskörd från januari tyder på ett antal i storleksordningen 25 till 30 ex, vilket är klart färre än tidigare år. Tidigare har fasaner för jakt satts ut i stora antal på ett par gårdar i kommunen. Dessa stora utsättningar har idag upphört och mängden rovfågel, som tillbringar vintern runt gårdarna, har minskat markant.

Fjällvråk
Sista vår:
1 ex Nedre Vältesta, Sörfjärden 19/4 (LE, KN). Första höst: 1 ex Stallarholmens golfklubb, Toresund 28/8 (JW, GW). Rapportering under januari och februari indikerar på att minst 6 till 7 fjällvråkar tillbringade vintern i kommunen.

Kungsörn
Antalet rapporter av kungsörn i kommunen av det lite mera stationära slaget har minskat drastiskt de senaste åren. Troligen hänger det samman med att de omfattande utsättningarna av fasaner för jakt upphört vid både Rävsnäs gård och Hässelbyholm på Fogdö. Unga kungsörnar och duvhökar är dåliga jägare. Utsättningarna av fasaner blev ett perfekt skafferi med lättfångade byten. Årets rapporter inskränker sig till 1 ex 3k- förbiflygande Gesta gård, Toresund 12/3 (PK), 1 ex 2k Merlänna 24/3 (BA), 1 ex 2k födosökande Edeby våtmark, Toresund 27/3 (PLa), 1 ex 3k- sträckande Hörnfältet, Aspö 17/9 (PS), 1 ex sträckande Fatbursvägen, Mariefred 15/10 (EW), 1 ex 2k- födosökande Stora Datorp, Berga säteri, Åker 4/11 (YM), 1 ex Byringe hage, Länna 30/12 (BA) och 1 ex adult sträckande Järsta, Fogdö 30/12 (MB).

Fiskgjuse
Första:
1 ex Gesta gård, Toresund 1/4 (KE). Sista: 1 ex sträckande Hörnfälten, Aspö 17/9 (PS). Häckningar är rapporterade från mer än 15 lokaler i kommunen, det stora flertalet av dessa i Mälaren. Till detta tillkommer ett minst lika stort antal häckningar, som observatörerna valt att inte publicera.

Tornfalk
Första:
1 ex hane födosökande över fälten SV Näsbyholm, Sörfjärden 12/3 (MK, UG). Sista: 1 ex hane födosökande Näsbyholm, Sörfjärden 24/9 (MB). Häckning: De senaste årens trend med ett ökat antal rapporter av tornfalk ser ut att hålla i sig. Arten är under häckningstid relativt frekvent rapporterad från ett halvdussin områden i kommunen. Lyckade häckningar med minst 2 ex pulli är rapporterade från både Härad (UG) och Vansö (TuP).

Stenfalk
Ovanligt klent med rapporter av stenfalk: 1 ex födosökande Sursa avtaget, Överselö 8/9 (EW), 1 ex sträckande Lötfälten, Gorsingeholm, Strängnäs 13/10 (EW) och samma datum ett ex sträckande Adolfsberg, Toresund (EW).

Lärkfalk
Första:
1 ex Valnaren, Länna 3/5 (LE). Sista: 1 ex Abborrmossen, Åker den 5/10 (KS, BA), vilket är ett nytt fenologirekord i kommunen. Det tidigare rekordet är från den 29/8 vid Benninge, Strängnäs 2009 och Ångbåtsbryggan, Mariefred 2012. Rapporter av arten under oktober månad är ovanliga så pass långt norr ut som Södermanland. Lärkfalk är också rapporterad med samma sistadatum vid två olika lokaler i Nyköpingstrakten, vilket tillsammans med observationen vid Abborrmossen blev årets tre sista rapporter av arten från Södermanlands rapportområde.

Pilgrimsfalk
Vinter:
1 ex jagade tamduvor över fälten NO om Sundby brygga i Strängnäs den 15/1 (RG). Arten är bara rapporterad under vintertid vid ett tidigare tillfälle: 1 ex vid Söderby, Vansö den 7/1 2004. Övriga rapporter: 1 ex 2k rastande, Gorsingeholm, Strängnäs 17/5 till 18/5 (KT, MK, UG, YM), 1 ex sträckande Fatbursvägen, Mariefred 27/7 (EW) och en gammal hona sträckte på samma lokal den 20/8 (EW), 1 ex adult sträckande Lida, Åkers styckebruk 20/8 (EW), 2 ex sträckande Rundholm, Sörfjärden 6/9 (TuP), 1 ex födosökande Odensicke, Ytterselö 2/10 (YM) och 1 ex 1K sträckande vid Sätertorps grustag, Malmby den 13/10 (EW). För första gången i modern tid är åter häckande pilgrimsfalk konstaterad i Södermanlands rapportområde, när två olika par fick ut flygga ungar.

Vattenrall
Vinter:
I utloppsdiket öster om husvagnarna vid Reningsverksdammarna är ett och ibland två ex rapporterade mellan den 7/1 och 22/1 (YM, PS, BA m.fl.) vilket är tionde rapporten från januari månad i kommunen. Första: 1 ex Valnaren, Länna (YM) och ett ex vid bron Söderlänna den 6/4 (YM). Sista: 1 ex Harby viltvatten, Mariefred 10/7 (JW, GW). Vanligen brukar årets sista vattenrall rapporteras någon gång under september/oktober. En kall och torr start på våren med fortsatt torka under sommaren medförde ett lågt vattenstånd i många av våra slättsjöar. Detta kan ha orsakat problem för arten med ett sämre häckningsutfall än normalt som resultat.

Kornknarr
För andra året i rad saknas rapporter av kornknarr från kommunen.

Rörhöna
Första:
1 ex Reningsverksdiket, Gorsingeholm, Strängnäs 22/4 till 23/4 (MK, YM), vilket är nionde gången på 2000-talet som årets första rörhöna rapporteras från området. Sista: 1 ex i vattenhindret på sista hålet Gripsholms golfbana, Mariefred 22/10 (YM). Häckning: Minst tre kullar rapporterade från Gripsholms golfbana med 3 till 5 pulli i var kull (JW, GW, EW m.fl.). Rörhöna kan under gynnsamma förhållanden få fram tre kullar under en sommar. Här tyder rapporteringen på att minst en hane och två honor varit inblandade. Övriga rapporter: 1 ex vid Gesta viltvatten, Toresund 20/5 till 22/5 (PK, KE), 1 ex Fågeltornet, Valnaren 6/6 (LE, PS, YM m.fl.), 1 ex Jättne viltvatten, Överselö 8/9 (EW) och 1 ex vid Eksågstornet, Sörfjärden 17/10 (LB).

Sothöna
Vinter:
Som flest är 75 ex rapporterade den 1/1 (LE, KN, BK m.fl.) från området runt Strand-restaurangen i Mariefred. Därefter är sothöna observerad på lokalen under hela januari i lite olika antal. I övrigt en enda vinterobservation när ett ex rastade vid Reningsverksdammarna på Gorsingeholm den 4/1 (YM). Första vårfågel: 1 ex Reningsverksdammarna, Gorsingeholm, Strängnäs 4/3 (YM). Stort antal: 230 ex rastade i Lagunen på Tynnelsö den 16/9 (PS, YM).

Trana
Första:
1 ex förbiflygande centrala Strängnäs den 10/3 (RSv, LWo & HWo). Sista: 99 ex sträckande över centrala Strängnäs (MK, BKa) och 100 ex sträckande Gesta gård, Toresund (PK) den 6/10. Höststräcket blev betydligt mer utdraget än vad som varit under de senaste åren och de största sträcksiffrorna är från den 5/10 med 875 ex över Abborrmossen, Åkers styckebruk (KS, BA) och 635 ex vid Gesta gård, Toresund (PK).

Strandskata
Första:
3 ex Ångbåtsbryggan - Nabbviken, Strängnäs 28/3 (MK, YM, SLL m.fl.), vilket är en tangering av fenologirekordet från 2014 vid Gripsholms slott i Mariefred. Sista: 1 ex sträckande Flottläggningsplatsen, Kolsundet, Toresund 26/7 (EW). Häckning: 2 ex 1 k tillsammans med föräldrarna på Djäkneholmarna, Nabbviken, Strängnäs den 13/6 (MK).


Stacks Image 158
Stjärtmes vid Länna Bruk 24 mars. Foto Jonas Jörnemark.
Stacks Image 179
Häckningsresultatet för vasslevande arter som sävsångare var dåligt under 2017. Få rapporter från andra halvan av september och framåt. Foto Peter Hennix.
Mindre strandpipare
Första:
1 ex Edeby våtmark, Toresund 4/4 (YM), vilket är en putsning av fenologirekordet från 2011 vid Gorsingeholm i Strängnäs med en dag. Sista: 1 ex 1k rastande Edeby våtmark, Toresund fram till den 14/9 (YM). Arten brukar lämna häckningslokalerna och starta resan mot söder under andra halvan av augusti. Observationer av mindre strandpipare så sent som mitten av september i kommunen tillhör undantagen. Häckning: Flottläggningsplatsen vid Kolsundet, Toresund stod för årets enda konstaterade häckning i kommunen. Redan den 21/5 kunde en ruvande fågel observeras (YM), men häckningen misslyckades. Lite överraskande lyckades paret med en omläggning, för mellan den 22/7 och 28/7 kunde två små och inte helt flygga ungar noteras på lokalen (EW, YM, LE m.fl.).

Större strandpipare
Första:
1 ex rastande Äleby våtmark, Ytterselö 11/4 (YM), vilket blev vårens enda rapport av arten. Sista: 4 ex Edeby våtmark, Toresund den 25/9 (YM), vilket raderar fjolårets nysatta rekord från den 23/9 på samma lokal. Stort antal: Från början av augusti till mitten av september rastade arten i tvåsiffriga antal vid Edeby våtmark. Under augusti som flest 38 ex den 24/8 (YM) och under september som flest 53 ex den 8/9 (YM), vilket är det största antal som någonsin rapporterats från kommunen. Föregående toppnotering var 46 ex vid Äleby våtmark på Ytterselö den 11/8 2013.

Fjällpipare
12 ex rastande på Lötfälten, Gorsingeholm 15/5 (KT, MB) och 9 ex vid Bärby, Fogdö (UG, YM, MK). Inkluderat årets två rapporter är fjällpipare bara rapporterad vid 11 tillfällen från kommunen. Nio av observationerna avser rastande fåglar under vårens sträck mot norr och är gjorda under en mycket begränsad tidsperiod, 11/5 till 19/5. Inte vid något tillfälle har fåglarna återfunnits vid eftersök dagen efter.

Ljungpipare
Första:
10 ex rastande Bärby, Fogdö 1/4 (UG, BGu). Sista: 18 ex sträckande Bergshammar, Fogdö 9/9 (MB). Stora antal: Mellan den 5/5 och 10/5 rastande ljungpipare i antal överstigande 100 ex på Solöfälten, Fogdö, som flest 405 ex den 9/5 (UG). Den 7/5 till 11/5 var situationen snarlik på Lötfälten, Gorsingeholm, Strängnäs där arten är rapporterad i antal mellan 250 och 400 ex (KT, MK, AL m.fl.).

Kustpipare
Höstens första kustpipare noterades vid Flottläggningen, Kolsundet, Toresund den 29/7 (EW) när 10 ex sträckte mot SV. Övriga sträckande individer är rapporterade från Mörtsjön, Kvartingen 5/8 (EW) med 3 ex, 8 ex Prästhällen, Mälaren 9/8 (EW), 19 ex dagen efter på samma lokal (JH, SH) och 1 ex på Solöfälten, Fogdö den 9/9 (MB). Årets rastande kustpipare som rapporterats är 1 ex vid Edeby våtmark, Toresund 10/8 till 17/8 (MBa, YM, MK m.fl.) och på samma lokal 3 ex den 19/8 som tillfälligt landade i samband med ett kraftigt regn (YM).

Tofsvipa
Första:
1 ex Gesta gård, Toresund (PK) och 2 ex Stora Lundby, Malmby den 27/2 (YM). Sista: 56 ex rastande Åkers trafikplats (YM) och 7 ex förbiflygande Gesta gård, Toresund den 10/11 (PK). Stort antal: 734 ex rastande Edeby våtmark, Toresund 5/9 (YM), vilket är det största antal som någonsin rapporterats från kommunen. Föregående rekordnotering är på 700 ex vid Rokaudd på Överselö 27/8 2005.

Kustsnäppa
3 ex sträckande Flottläggningsplatsen, Kolsundet, Toresund 29/7 (EW), 1 ex rastande Edeby våtmark, Toresund 4/8 (YM, MK, LE m.fl.), som dagen efter blev 3 ex vilka blev kvar på lokalen fram till den 7/8 (MB, YM, BA m.fl.). Övriga fynd är 3 ex sträckande Prästhällen, Mälaren 9/8 (EW), 1 ex rastande Edeby våtmark 9/8 (JH, SH, YM) och årets sista rapport är från Prästhällen, Mälaren den 10/8 (JH, SH) när ett ex sträckte mot SV.

Småsnäppa
Samtliga årets rapporter är från Edeby våtmark, Toresund. 2 ex adulta rastade den 18/7 (YM) och likaså 2 adulta den 16/8 (EW). Så gott som samtliga rapporter av småsnäppa i kommunen avser rastande ungfåglar. Av artens nästan 60 rapporter från kommunen avser bara en handfull av dessa adulta individer. Rapporten från den 18/7 är den tredje någonsin från juli månad i kommunen och ett nytt fenologirekord för första småsnäppa på väg söderut med fyra dagars marginal. I övrigt 1 ex 1k 25/8 till 26/8 (EW, YM, MB), 1 ex 1k 10/9 till 15/9 (YM, UG, JJ m.fl.) och 3 ex 1k som flest under perioden 18/9 till 24/9 (YM, BA, MB m.fl.).

Mosnäppa
Under våren är arten en gäst hos oss under andra halvan av maj. Första: 3 ex Edeby våtmark, Toresund den 14/5 (YM, MB). Mosnäppa är därefter sedd på lokalen fram till den 24/5, som flest 8 ex den 22/5 (KT). I övrigt är mosnäppa rapporterad från den lilla dammen på Solöfälten, Fogdö med 3 ex mellan den 28/5 och 29/5 (MB, MK, SS m.fl.), vilket avslutade vårens rapporter. Observationerna från höstflyttningen brukar vara färre till både antal och individer. Rastande fåglar är rapporterade från Edeby våtmark, Toresund den 18/7 till 4/8 (MB, YM, EW m.fl.), som flest 4 ex den 24/7 (LE, BH, YM m.fl.), på samma lokal en ensam individ 23/8 till 25/8 (YM, EW). Ett ex är rapporterat från Solöfälten, Fogdö 7/8 och 20/8 (MB) och två ungfåglar på lokalen den 1/9 (UG). En ovanligt torr sommar medförde att en mad lämplig för rastande vadare bildades vid Stämåns utlopp i Mörtsjön, Länna, vilket resulterade i ett rastade ex den 6/8 (BA, YM).

Spovsnäppa
Samtliga årets rapporter avser rastande fåglar. 3 ex Edeby våtmark, Toresund 18/7 till 19/7 (YM, KT, EW), 1 ex Solöfälten, Fogdö 18/7 till 20/7 (MB, YM), 1 ex Prästhällen, Mälaren 18/7 (EW), 1 ex Edeby våtmark, 24/7 (LE, KN), 1 ex Stämåns utlopp i Mörtsjön, Länna 13/8 till 14/8 (YM, BA) samt 1 ex Edeby våtmark 22/8 till 24/8 (YM). Slutligen årets enda rapport av en ungfågel: 1 ex 1k vid Edeby våtmark 6/9 till 13/9 (YM, SLL, BL m.fl.), vilket blev ett nytt fenologirekord för kommunen. Förra årets nysatta fenologirekord från den 9/9 vid Edeby våtmark blev därmed kortlivat.

Kärrsnäppa
Första höst:
8 ex rastande Edeby våtmark, Toresund 16/7 (YM, EW, MK m.fl.). Sista: 3 ex rastande Edeby våtmark, Toresund 14/9 (YM). Stort antal: Årets största antal som rapporterats är 12 ex vid Edeby våtmark den 16/7 (YM), vilket är betydligt färre än normalt trots fantastiskt goda förutsättningar för rastande vadare.

Brushane
Första:
2 ex hane rastande redan den 10/4 vid Äleby våtmark, Ytterselö (LE, KN, YM m.fl.). Sista: 2 ex Edeby våtmark, Toresund 26/9 (YM) där dessutom årets största flock rapporterats när 42 ex rastade den 10/9 (YM).

Dvärgbeckasin
Endast en rapport av arten när ett ex rastade utmed den gamla banvallen vid Kolsätter, Länna den 21/10 (BA).

Enkelbeckasin
Första:
2 ex Nedre Vältesta, Sörfjärden 18/3 (MB, BH, BPF, KN). Sista: 1 ex rastande Gripsholms golfklubb, Mariefred 22/10 (YM).

Morkulla
Första:
1 ex spelande Abborrmossen, Åker 18/3 (YM). Vanligtvis brukar ett antal höstfynd av arten rapporterats men under 2017 är ingen morkulla rapporterad efter den 3/7!

Myrspov
4 ex rastande Edeby våtmark, Toresund 16/7 till 18/7 (YM, MK, EW m.fl.), 30 ex sträckande Prästhällen, Mälaren 23/7 (EW), 6 ex sträckande Fatbursvägen, Mariefred 29/7 (EW), 97 ex sträckande Flottläggningen, Kolsundet, Toresund 29/7 (EW), 2 ex rastande Edeby våtmark, Toresund 2/8 (YM), där antalet ökade till 5 ex den 4/8 (YM), 3 ex sträckande Mörtsjön, Taxinge 5/8 (EW) och ett ex rastande i Lagunen på Tynnelsö den 15/8 (PS, YM).

Småspov
1 ex rastande Solöfälten, Fogdö 26/4 (UG), vilket bara är fjärde gången som arten rapporteras under april månad från kommunen, 2 ex Lötfälten, Gorsingeholm, Strängnäs 15/7 (KT) och 7 ex sträckande vid Fatbursvägen, Mariefred den 12/7 (EW).

Storspov
Första vår:
1 ex rastande Edeby våtmark, Toresund 10/4 (LE, KN, BK m.fl.). Första sydsträckare: 1 ex förbiflygande Gorsingeholms våtmark, Strängnäs 22/6 (YM). Sista: 1 ex sträckande Mariehov, Mariefred 17/8 (JW, GW). Arten ses numera bara som rastande eller sträckande i kommunen. Som häckande i kommunen är den utgången sedan 20 år, vilket sannolikt hänger ihop med att storspoven har haft det svårt att anpassa sig till det moderna och mer storskaliga jordbruket. Inte sedan maj 1996 har en häckning rapporterats och då vid Stenby på Fogdö, när ett bo med tre ägg hittades.

Drillsnäppa
Första:
1 ex Lagunen, Tynnelsö 24/4 (PS). Sista: 2 ex Prästhällen, Mälaren 17/8 (MK, KS).

Skogssnäppa
Första:
1 ex Äleby våtmark, Ytterselö 26/3 (LE, YM). Sista: 1 ex Stämåns utlopp i Mörtsjön, Länna 26/8 (YM).

Svartsnäppa
Första:
40 ex rastade vid Edeby våtmark, Toresund 7/5 (MB, SLL, BL m.fl.), vilket också är det största antal som någonsin rapporterats från kommun. Den 16/5 1995 rastade 35 ex på Gorsingeholm i Strängnäs, vilket fram till i år varit kommunens största flock med svartsnäppa. Sista höst: 1 ex 1k Edeby våtmark, Toresund 17/9 (YM). Svartsnäppa är en art där honorna lämnar landet tämligen omgående efter att äggen kläcks. Redan den 13/6 är årets första fågel på väg söderut rapporterad från Edeby våtmark, Toresund (YM).

Gluttsnäppa
Första:
3 ex Äleby våtmark, Ytterselö 23/4 (YM). Sista höst: 1 ex Edeby våtmark, Toresund 17/9 (YM). Stor flock: Mellan den 4/8 och 10/8 rastade arten i för kommunen ovanligt stora antal vid Edeby våtmark, som flest är 37 ex rapporterade den 5/8 till 10/8 (YM, BA). Från Lagunen på Tynnelsö är 20 ex rapporterade den 15/8 (PS, YM).

Grönbena
Första:
1 ex vid Edeby våtmark, Toresund (MB) och Gesta viltvatten, Toresund (PK) den 28/4. Sista: 2 ex Edeby våtmark, Toresund 14/9 (YM). Årets största antal som rapporterats är från vårsträcket när 78 ex rastade vid Äleby våtmark, Ytterselö den 12/5 (YM).

Rödbena
Första:
1 ex rastade på Äleby våtmark, Ytterselö 4/4 (YM), vilket är 1-2 veckor tidigare än normalt, dock långt ifrån kommunens fenologirekord vid Bergshammar, Sörfjärden den 20/3 2004. Sista: 1 ex Edeby våtmark, Toresund 6/8 (JW, GW). Sommar: 1 ex Edeby våtmark, Toresund 2/6 till 4/6 (YM, MB), men fortfarande väntar vi på kommunens första häckning. Inlandshäckningar i våtmarker och slättsjöar förekommer även om det inte är någon vanlig företeelse i Södermanland.

Dvärgmås
Utanför Djurgårdsudde, Fogdö på Södra Granfjärden sträckte 12 ex 3k+ fåglar den 29/4 (EW) och på samma lokal födosökte 2 ex den 4/5 (EW), 2 ex 3k+ rastande i Lagunen, Tynnelsö 15/5 (YM, KS, MK, BA) samt 3 ex förbiflygande Gorsingeholms våtmark, Strängnäs den 22/5 (KT). Redan veckan efter midsommar börjar det bli tid för att spana efter gamla dvärgmåsar på väg söderut och ”höstens” första blev tre äldre fåglar vid Lagunen på Tynnelsö den 4/7 (YM, PS). I övrigt 1 ex adult vid Prästhällen, Mälaren 18/7 (EW), 1 ex adult Flottläggningsplatsen, Kolsundet 21/7 (EW) samt på samma lokal 2 ex adulta och ett ex 1k den 30/8 (EW, YM).

Skrattmås
Vinter:
Samtliga rapporter under januari är från området runt Tosteröbron i Strängnäs, som flest är cirka 20 ex rapporterade den 1/1 (MK, LE, KN m.fl.). Häckningar: Kolonin vid Edeby våtmark, Toresund med bortåt 100 par påbörjade häckningen, men ungarna som kläcktes försvann inom någon eller några dagar. Slutresultatet blev minst sagt nedslående, ingen unge lyckades komma på vingarna (YM). En föryngring med mink med ett mycket lågt vattenstånd,, där stora delar av vårmarken torkade ut helt, kan vara orsakerna till årets misslyckande. Det blir av yttersta intresse att se om skrattmåsen kommer tillbaka till våtmarken under 2018 trots årets debacle. Det är inte ovanligt att stora skrattmåskolonier plötsligt bara försvinner från en lokal. I övrigt är ruvande fåglar rapporterade med 1 ex på Lilla Skinnpälsen Mälaren (KS, MK), 8 ex Pedersskär, Mälaren (PS, YM) och 4 ex på Tegelskär, Mälaren (KS, YM). Större sträck: 400 ex Hästnäs, Gripsholmsviken, Mariefred den 18/7 (JS) och dagen efter 350 ex Fatbursvägen, Mariefred (EW) är årets två största sträcksiffror av skrattmås som rapporterats.

Silltrut
Första: 2 ex Eksågstornet, Sörfjärden 2/4 (MB, MK). Sista: 1 ex Prästhällen, Mälaren 28/9 (KS, MK). Ön Dansken som ligger alldeles utanför Selaöns nordöstra spets har sedan många år varit en av de viktigaste häckningslokalerna för arten i Mälaren. Årets största antal som rapporterats från lokalen är 32 ex den 13/6 (KS, YM).

Havstrut
Ingen inventering av fågelskären i Mälaren är gjord under 2017, vilket annars brukar resultera i en lite mer utförlig rapportering av Mälarens havstrutar.
Häckning: 2 ex adult med 2 ex nyligen flygga 1k fåglar är rapporterade från Hermansskären, Kolsundet, Prästfjärden den 28/6 (EW, YM). Om dessa är kläckta på Hermansskären eller några av de andra lämpliga skären på och runt Prästfjärden är okänt.

Skräntärna
1 ex födosökande Flottläggningen, Kolsundet, Toresund 21/7 (EW) och 1 ex vid Prästhällen, Mälaren 9/8 (EW).

Silvertärna
1 ex förbiflygande Mariefreds båtklubb 5/5 (EW).

Fisktärna
Första: 4 ex Eksågstornet, Sörfjärden (MB) och 1 ex Prästfjärden Mälaren (YM) den 8/4. Sista: 1 ex sträckande Prästhällen, Mälaren 19/9 (KS, MK). Häckningar: Vid Edeby våtmark, Toresund påbörjades häckningen med drygt 10 par och även några ungar kläcktes. Över en natt ödelades hela kolonin av både ruvande och kläckta ungar. Ett par veckor senare hittades två yngre minkar utefter vägkanten, som fallit offer för trafikdöden. En inte allt för vågad gissning är att mink var orsaken till den plötsliga scenförändringen (YM). En föryngring av mink ödelägger så gott som allt vad det gäller häckningar beträffande markhäckande fåglar runt en våtmark (JA). På Tegelskär utanför Selaöns nordöstra hörn är cirka 40 ex rapporterade som ruvande den 13/6 (KS, YM). Inga uppgifter finns om häckningen resulterade i några flygga ungar.

Skogsduva
Första: 1 ex Gesta gård, Toresund 17/2 (PK). Sista: 3 ex Parkeringen, Valnaren 19/10 (BAr).

Ringduva
Vinter:
Ringduvan som rapporterades vid Lötbacka, Gorsingeholm, Strängnäs under december 2016 blev kvar över årsskiftet och är regelbundet rapporterad mellan den 1/1 och 6/2 (KT, YM, LE). Övriga rapporter från vintern: 1 ex Thomasbadet, Strängnäs 1/1 till 8/2 (MK) och i området Tranbärsvägen, Pfizer, Ulvhäll och Strängnäs vårdcentral har minst 2 ex uppehållit sig mellan den 5/1 och 7/2 (LE, KN, YM m.fl.). Den enda rapporten från december är 5 ex vid Fänriksstigen i Strängnäs den 29/12 (YM). Första: 6 ex Fänriksstigen, Strängnäs 9/2 (SB), vilket förmodligen är vårens första ringduvor. Sista: 1 ex Tranbärsstigen, Strängnäs 19/10 (BAr).

Turkduva
Efter att populationen i Stallarholmen försvann under våren 2016 var det nära att arten kom att räknas som utgången i kommunen. En spira av hopp tändes när 4 ex rapporterades från Hertig Karls väg i Strängnäs den 13/3 (MK) och 2 ex på Kung Göstas väg den 15/5 (NE). Därefter är turkduva regelbundet rapporterad från centrala delen av Strängnäs i området runt Lillgärdesgatan, Tingstugatan, Vasaskolan och Dalsängsgatan mellan den 17/5 och 17/9 (LWo & HWO, UG, SS m.fl.). Det ser minst sagt mörkt ut för turkduvan i Södermanland och turkduvorna i Strängnäs kan vara ett av de sista paren i rapportområdet. I övrigt är 2 ex rapporterade från Ulvhäll i Strängnäs 8/7 (KS, RSö) samt ett ex vid Silon och Reningsverksdammarna på Gorsingeholm den 14/7 och 6/8 (KT, GWa).

Gök
Första:
1 ex sjungande Herrängslund, Länna 4/5 (BA). Noterbart är att ingen gök är rapporterad efter den 5/7 vilket är minst sagt ovanligt. Vanligtvis brukar ett antal rapporter komma in från månadsskiftet augusti/september när årsungarna är på flytt söderut.

Berguv
Häckning:
En lyckad föryngring med 2 pulli på samma lokal som föregående år är rapporterad och fotodokumenterad. Förutom den tragiska historian med den sjuka berguven som upptäcktes på Dalsängsgatan i Strängnäs den 12/11 (SS), är i övrigt en ropande uv rapporterad från en lokal i kommunens nordöstra delar och en tillfällig observation gjord vid Vansö kyrka den 5/9 (gnm. LB).

Hökuggla
1 ex rastande vid Valsmossen mellan Norrlänna och Biskopkvarns trafikplats den 4/2 (PoL). Arten är bara rapporterad vid totalt 18 tillfällen i kommunen, mellan 1990 och 2013 endast en gång.

Sparvuggla

Fortsatt magert med rapporter av spelande individer, vilket till viss del hänger ihop med att det bara är ett fåtal skådare som är ute och letar på lämpliga lokaler. Därtill verkar det som att det har varit ont om gnagare, vilket kan ha inverkat menligt på lusten att spela. Spelande fåglar är rapporterade från Göksjön, Åker styckebruk 4/2 till 2/4 (AL, KN, LE, MK), Saralund, Tosterön 14/2 till 13/3 (PS) och Rocklänna 28/2 (BA).

Kattuggla
De stationära kattugglorna i Ulvhällsparken och Åskullarna har tvingats byta till nya håligheter på grund av ändrade förutsättningar på lokalerna. Resultatet blev att rapporterna av kattuggla har minskat till 71 under 2017, jämfört med 210 rapporter för fem år sedan då dessa ugglor stod för en stor del av rapporterna. Spelande kattuggla är bara rapporterade från 11 lokaler, vilket bara är en bråkdel av alla som ropar. Tiggande eller sedda ungar är rapporterade från Fatbursvägen, Mariefred 11/6 (EW), Abborrmossen, Åkers styckebruk 8/7 (KS, BC) och Valsberga, Åkers styckebruk 16/7 (EW).

Hornuggla
Hörda ungar är rapporterade från Norrby, Berga säteri, Åker 10/6 (EW, LE, YM m.fl.), Nedre Vältesta, Sörfjärden 14/6 till 15/6 (UG, MK), Hovgårdsfälten, Vansö kyrka 15/6 (UG), Sanda, Tosterön 19/6 till 8/7 (GO, SLL, BL) och Gorsingeholms våtmark, Strängnäs 22/6 (YM).

Jorduggla
Årets enda rapport blev en födosökande individ vid Berga loge, Åker den 30/5 (JJ).

Pärluggla
1 ex spelande Petterskärr, Holmsjön, Åkers kronopark 23/4 till 2/4 (YM, LE, LH m.fl.).

Nattskärra
Betydligt färre rapporter av nattskärra jämfört med tidigare år, vilket nog kan härledas till ett ganska uselt väder i juni, som satte ner humöret på både fågelskådare och fåglar. I området runt Ådalskvarn, Kristiansborg och Hålberget sydväst om Läggesta är spelande nattskärra rapporterad mellan den 25/5 och 11/7 (YM, EW, LE m.fl.). I övrigt är spelande fåglar rapporterade med 1 ex vid Finnsjön, Åkers bergslag 18/6 (JSt) och 2 ex vid Abborrmossen, Åkers kronopark 8/7 (KS, BC).

Tornseglare
Första:
1 ex Rosöga, Härad 11/5 (UG). Sista: 1 ex Jättne viltvatten, Överselö 10/9 (YM). Så gott som samtliga tornseglare har lämnat vår kommun innan augusti månads utgång. Antalet rapporter från september månad i kommunen inskränker sig till 23 stycken, varav alla utom sju är från de senaste 10 åren.

Kungsfiskare
1 ex förbiflygande, Flottläggningsplatsen, Kolsundet, Toresund 21/7 (EW), 1 ex hittad död på båt efter att ha krockat med fönster vid Sjöbacka på Fogdö 8/8 (gnm. TuP), 1 ex födosökande Magsjötorps Naturreservat i östra delen av Magsjön den 31/8 (gnm. BA) och 1 ex förbiflygande vid södra delen av Lännasjön 19/9 (BA).

Göktyta
Första:
1 ex spel/sång Hjorthagen, Mariefred (PJ) 20/4. Sista: 1 ex Åsa gravfält, Ytterselö 26/8 (JSj).

Gröngöling
Arten är numera uppsatt på den svenska rödlistan som ”nära hotad”. Biotopförluster med igenväxning av öppna lövskogsområden där gran och sly har tagit överhand tros vara en trolig orsak. Rapporter av konstaterade och troliga häckningar är av stort intresse. Häckningar: 2 ex parning Åsa gravfält, Ytterselö 8/4 (YM), 1 ex adult matade ungar i bo vid Lottesta, Härad 11/6 (UG) och 2 ex 1k-fåglar vid Gåsmyran på Härads skjutfält den 24/7 (YM).

Spillkråka
Ännu en art som förts upp på rödlistan som ”nära hotad”, men här är bilden betydligt mer lokal. Minskningen i vissa områden tros bero på avsaknad av grova och höga boträd. Det moderna skogsbruket har dessutom skapat stora och täta barrskogsplanteringar, vilket missgynnar spillkråkan. Konstaterad häckning: 1 ex föda åt ungar Ringsö, Ytterselö 16/5 (MJ).

Större hackspett
Endast två konstaterade häckningar rapporterade. Artens ytterst högljudda ungar hörs på långt avstånd när de tigger inifrån bohålet. Avsaknaden av rapporter går nog att härleda till att man kanske tycker att en så pass vanlig fågel inte behöver rapporteras. Alla häckningar oavsett art är alltid av intresse och bör rapporteras.

Mindre hackspett
Arten är bara rapporterad med kriteriet spel/sång från ett 10-tal lokaler, vilket bara är en liten del av alla trummande mindre hackspettar i kommunen. Det finns gott om lämpliga biotoper där de ganska otillgängliga sumpskogarna runt Mälaren är ett gediget fäste för arten. Mindre hackspetten finns med på den svenska rödlistan som nära hotad och är lätt att lära sig att känna igen på dess typiska trumning. Uppenbart är att mindre hackspett trivs betydligt bättre i de ibland ganska svårtillgängliga strandskogarna än vad vi fågelskådarna gör!

Trädlärka
Första
: 1 ex sjungande Åsa gravfält, Ytterselö 13/3 (YM). Lokalen har under många år varit ett starkt fäste för arten men likt föregående år så tystnade fåglarna efter någon vecka och försvann. Sista: 1 ex Bergshammar, Fogdö 23/9 (MB).

Sånglärka
Första:
1 ex Solöfälten, Fogdö 28/2 (MB). Sista: 30 ex Berga säteri, Åker, 15/10 (BA). Stor flock: Rastande flockar är rapporterade med 100 ex Solöfälten, Fogdö 5/3 (MB), 300 ex Gorsingeholm, Strängnäs 5/3 till 6/3 (KT, MB) och 250 ex på Hörnfälten, Aspö 12/3 (PS).

Backsvala
Första:
1 ex Äleby våtmark, Ytterselö 7/5 (YM). Sista: 2 ex rastande Jättne viltvatten, Överselö 8/9 (YM). Häckning: Grustaget vid Hässelby på Överselö verkar ha haft en del problem med motorcykelåkning, vars spår gick rätt igenom kolonin. Ett 25-tal svalor ägnade sig år bobygge på lokalen den 20/5 (LE, GW, MBa m.fl.) och var fortfarande kvar på lokalen men i nygrävda aktiva bohål den 11/7 (BLe). Glädjande nog är ytterligare två lokaler med häckande backsvala rapporterade. En koloni vid Sätertorps grustag i Malmby, där cirka 15 svalor gjorde bobesök med flera ungar synliga i bohålen den 12/7 (BLe). Vid Edeby gård, Toresund finns en mindre grop med en fin häckbrant för svalorna (BLe), som räknade in 83 bohål med mycket aktivitet och många ungar i hålen den 11/7.

Ladusvala

Första: 1 ex födosökande Lännasjön 1/5 (BA). Sista: 3 ex Tynnelsö, Överselö 30/9 (PS, YM).


Hussvala
Första:
6 ex Kvarnforsen, Länna bruk 3/5 (LE). Sista: 1 ex Jättne viltvatten, Överselö 10/9 (YM).

Trädpiplärka
Första:
2 ex sjungande Abborrmossen, Åker (YM), 1 ex sjungande Oxpussen, Härads skjutfält (YM) och ett ex förbiflygande Golfbanan, Mariefred (EW) den 30/4. Sista: 1 ex Gesta gård, Toresund 29/9 (KE). Rapporter från andra halvan av september och senare är ovanliga kommunen.


Ängspiplärka
Första:
1 ex Solöfälten, Fogdö 15/3 (MB). Sista: 2 ex Stämtorps hage, Mörtsjön, Länna 9/10 (BA).

Rödstrupig piplärka
1 ex sträckande Edeby våtmark, Toresund 8/9 (EW).

Gulärla
Första:
1 ex Valnaren, Länna 6/5 (LE, PS, YM m.fl.). Sista: 1 ex Gesta gård, Toresund 6/11 (PK), vilket inte bara är ett nytt fenologirekord för vår kommun, utan också i Södermanlands rapportområde. Rapportområdets föregående rekord är från den 20/10 2015 på Gorsingeholm i Strängnäs. Redan under andra halvan av september börjar gulärla bli ovanlig i Södermanland och från oktober månad finns det totalt bara 9 observationer rapporterade till Artportalen från rapportområdet. Häckningstid: 1 ex hane Näsbyholm, Sörfjärden 21/6 (IG) och på samma lokal 4 ex varnade/upprörda 1/7 (TuP), 1 ex Gorsingeholm, Strängnäs 21/6 till 5/7 (KT, YM) och 1 ex Edeby våtmark, Toresund 10/7 (YM).

Forsärla
Första:
1 ex Kvarnforsen, Länna 18/3 (YM). Sista: 1 ex Kvarnforsen, Länna 3/10 (YM). Häckning: I månadsskiftet mars/april är par rapporterade vid kommunens båda kända lokaler för arten: Berga säteri i Åker (KT, JW & GW, AL m.fl.) och Kvarnforsen i Länna (MB, LE, GWa m.fl.). Forsärlan vid Berga säteri är svårobserverad under häckningstid på grund av lokalens beskaffenhet och ingen föryngring är rapporterad. Vid Kvarnforsen har paret återigen lyckats med häckningen och åtminstone en 1k-fågel rapporterad (YM, LE, BJ). 1995 rapporterades kommunens första forsärla och då vid Läggesta värdshus. 10 år senare kom den femte rapporten för att idag tillhöra kommunens häckande arter. I övrigt är observationer av lite mer tillfällig karaktär gjorda med ett ex vid Reningsverksdiket, Gorsingeholm 28/3 (YM) och 2 ex vid Ånsholmen, Sörfjärden, Mälaren den 17/9 (PS).

Sädesärla
Första:
1 ex Sidövägen, Strängnäs (MK) och 1 ex Valnaren, Länna den 27/3 (ME). Sista: 1 ex Berga säteri, Åker 22/10 (YM).

Sidensvans
Sista vår:
2 ex sträckande Djurgårdsudde, Fogdö 4/5 (EW). Första höst: 30 ex Askare-Plångsta, Sörfjärden 9/10 (TuP). Årets största flockar är rapporterade från Lötbacka, Gorsingeholm, Strängnäs med 300 ex 10/1 (KT), 200 ex Hässelbyholms slott, Fogdö 4/3 (LC) och 200 ex Stallarholmens centrum 11/11 (MB).

Strömstare
Sista vår: 1 ex Kvarnforsen, Länna buk 1/4 (UG, BGu). Första höst: 1 ex Kvarnforsen, Länna 21/10 (YM, BA, JW & GW). Lokalerna i kommunen där strömstare tillbringar vintrarna är ofta samma år från år med några få undantag. Lättillgängliga lokaler som Berga säteri, Åker styckebruk och Lännaån mellan Kvarnforsen och Knutstorp drar till sig majoriteten av rapporterna. Strömstare är också rapporterad från lite mer ovanliga lokaler som Husvagnsdiket på Gorsingeholm i Strängnäs mellan den 7/1 till 11/1 (PS, YM, BA) och 1 ex vid näset mellan Visnaren och Nedre Marviken, Ulva, Åker Styckebruk den 3/11 (KS, RSö).

Gärdsmyg
Flera milda vintrar, både i Sverige och i övriga Europa har medfört att gärdsmygens numerär har återhämtat sig långt över förväntan efter ett par mycket kalla och långa vintrar under 2010 och 2011, som gick hårt åt beståndet. Under 2011 rapporterades gärdsmyg i Södermanlands rapportområde vid 427 tillfällen och har därefter succesivt ökat till 1621 rapporter till Artportalen under 2017.

Järnsparv
Första:
1 ex födosökande Valnaren, Länna 23/3 (KT). Sista: 1 ex Valnaren, Länna 6/9 (YM).

Rödhake
Vinter:
1 ex Bågskyttebanan, Larslunda, Strängnäs 2/1 till 22/2 (BK, IK, YM m.fl.) och ett ex Nybble, Helgarö 1/2 (TuP). November och december bjöd på två rapporter av rödhake, 1 ex vid Lötbacka, Gorsingeholm, Strängnäs 21/11 till 20/12 (KT) och ett ex vid Bågskyttebanan, Larslunda, Strängnäs den 29/11 (BK, IK). Första vår sjungande: 1 ex Sältan, Länna bruk 23/3 (KT). Sista höst: 1 ex Pumphuset, Tynnelsö 19/10 (PS).

Näktergal
Första:
1 ex sjungande, Östra Viggeby, Mariefred 13/5 (JW, GW).

Blåhake
Första höst:
1 ex Fatburen, Mariefred 24/8 (EW). Sista höst: 1 ex Västra vassen, Tynnelsö, Överselö 16/9 (PS, YM). Endast 8 rapporter av arten, vilket leder till en följdfråga. Var det ovanligt få blåhakar i kommunen detta år eller handlar det om dålig skådaraktivitet?

Svart Rödstjärt
1 ex sjungande Reningsverksdiket, Gorsingeholm, Strängnäs 9/5 (MK, KS). Efter några år med flera fynd av arten och ett par lyckade häckningar verkar det som etableringen i kommunen har kommit av sig.

Rödstjärt
Första: 1 ex Lektorsgatan, Strängnäs 28/4 (PLa). Sista: 1 ex honfärgad, Fröberga f.d. grustag, Åsa gravfält, Överselö 30/9 (YM), vilket är att beteckna som ovanligt sent på hösten. Vanligtvis så brukar de sista rödstjärtarna ha lämnat oss runt månadsskiftet augusti/september.

Buskskvätta
Första:
1 ex hane Skälby, Härads skjutfält 29/4 (UG). Sista: 1 ex på Rosendahl, Svedäng Aspö 17/9 (PS).

Stenskvätta
Första:
1 ex hane Snytberga, Härad 2/4 (UG, BG). Sista: 1 ex Fröberga, Stora Lundby, Överselö 30/9 (YM).

Taltrast
Första:
1 ex sjungande Strängnäs flygplats 21/3 (YM). Sista: 3 ex Reningsverksdiket, Gorsingeholm, Strängnäs 15/10 (BH, YM, KN m.fl.).

Rödvingetrast
Första:
1 ex sjungande Rocklänna 20/3 (BA). Sista: 3 ex rastande Östra Viggeby, Mariefred 20/10 (JW, GW).

Ringtrast
1 ex hane rastade vid Nybble på Helgarö den 5/4 (TuP), vilket är ett ovanligt tidigt datum för årets första ringtrast. Vid bara ett tillfälle har ringtrast rapporterats tidigare på året, nämligen 1 ex vid Reningsverksdiket på Gorsingeholm i Strängnäs den 3/4 2011.

Dubbeltrast
Vinter:
Hässelbyholms slott på Fogdö med kringliggande marker och framför allt den gamla allén, som leder ner mot Mälaren, är ett av de få områdena i Södermanland där arten är en årlig övervintrare. Träden i allén är fyllda med mistel som trasten är relativt ensam om att gilla, förutom sidensvansarna när alla andra bär börjar sina. Under januari och februari är arten frekvent rapporterad från lokalen (LC, SLL, BL m.fl.), som flest 10 ex den 13/1 (GC). Under december är arten rapporterad från Hässelbyholm, Fogdö med 8 ex som flest den 24/12 (YM), 1 ex Ekebytorp, Fogdö 18/12 och 24/12 (YM) och 1 ex Björsund, Fogdö 18/12 (LC). Rastande fåglar är rapporterade med 1 ex vid Svedäng, Aspö den 23/12 (PS) och Lagnöfälten på Aspö tillsammans med björktrastar den 23/12 (PS). Första vårfågel: 1 ex Edeby våtmark, Toresund 6/3 (BS).

Gräshoppsångare
Första:
1 ex sjungande vid Dammen, Rokaudd, Överselö (YM) och Jättne viltvatten, Överselö 24/5 (YM). Sista: 1 ex sjungande Söderlännabron 22/6 (SW & AW). Trenden med få rapporter av gräshoppsångare i kommunen fortsätter med undantag av Fatburen, Mariefred med 9 ex sjungande 5/6 till 6/6, ”6 ex öster om Stallarholmsvägen och 3 ex väster om vägen. Gräshoppsångaren verkar ha gynnats av den utdikningen som skett av Fatburen. Arter som vattenrall och enkelbeckasin tycks däremot missgynnats av dikningen och verkar ha försvunnit från lokalen ”(EW). Årets övriga rapporter av sjungande individer inskränker sig till 1 ex vid Snytberga, Eksågsån, Härad 25/5 till 20/6 (MK, UG, EW), 1 ex Näsbyholmssundet, Sörfjärden 2/6 till 10/6 (KT, LE, KAL m.fl.), 1 ex Söderlännabron 14/6 (MK), 1 ex Morrarö, Aspö 15/6 (UG) och 1 ex vid Klitsbro, Aspö 16/6 (LG).

Flodsångare
Den kyliga våren där dagar med ostvindar var få, om ens några. Arten har en i huvudsak östlig utbredning och vårens väder har sannolikt begränsat inflödet över Östersjön. Ingen sjungande flodsångare är rapporterad från kommunen detta år.

Sävsångare
Första:
1 ex sjungande Söderlännabron, Lännasjön 4/5 (MK). Sista: 1 ex Jättne viltvatten, Överselö 23/9 (YM). Rapporter av arten från andra halvan av september och senare är mycket sparsamt förekommande i Strängnäs kommun.

Kärrsångare
Den 26/5 fotades 2 ex vid Gesta viltvatten, inte bara i samma buskage utan i stort sett på samma gren (PK). Kärrsångare är därefter rapporterad fram till den 31/7 på den aktuella lokalen och den 14/7 med föda åt ungar (KE). För Strängnäs del finns det bara en tidigare rapport av arten med kriterierna, säkerställd eller trolig reproduktion, nämligen 25/6 1988 vid Näsbyholmssundet, Sörfjärden. Så gott som samtliga kommunens observationer avser sjungande individer. Årets övriga rapporter inskränker sig till 1 ex sjungande Hovgårdsdammen, Vansö 4/6 (MB), 1 ex sjungande Lottesta, Härad 12/6 till 14/6 (UG, MK) och 1 ex sjungande vid Bron, Bondkroken, Läggesta 28/6 (EW).

Rörsångare
Första:
1 ex sjungande Valnaren, Länna 1/5 (BK & IK, KN, LE m.fl.). Sista: 1 ex Valnaren, Länna 7/8 (YM, LE, SLL m.fl.), vilket också blev den enda rapporten av arten under augusti månad. Vanligtvis brukar det gå att hitta rörsångare i vassen under hela augusti och oftast en bra bit in i september. Bristen på löss och insekter i vassarna var påtaglig, vilket nog kan tillskrivas den kalla starten på sommaren, som därefter blev otroligt nederbördsfattig. Gissningsvis blev årets häckningsutfall ytterst magert på grund av födobrist.

Trastsångare
Arten rapporterad som sjungande vid Tynnelsö gårdsdamm på Överselö mellan den 15/5 och 19/5 (MK, KS, BA, YM) och vid Bresshammars brygga på Tosterön den 19/5 (MK). Tynnelsö gårdsdamm är den lokal som har varit kommunens mest pålitliga under de senaste 10 åren för den som vill njuta av artens säregna sång.

Härmsångare
Första:
1 ex sjungande Nabbviken, Strängnäs 13/5 (KS, RSö).

Ärtsångare
Första:
1 ex sjungande vid Vasagatan 2, Strängnäs (MK) och Djurgårdsudde, Fogdö (EW) den 4/5. Sista: 1 ex Tynnelsö slott, Överselö 16/9 (PS, YM).

Törnsångare
Första:
1 ex sjungande Pipartorp, Norra övningsområdet, Vansö (MK) och två ex Gesta gård, Toresund den 14/5 (PK, KE). Sista: 1 ex Strängnäs 15/9 (GL).

Trädgårdssångare
Första:
1 ex sjungande Sundby Park, Strängnäs 7/5 (LoP). Sista: 1 ex Tynnelsö slott, Överselö 16/9 (PS, YM). Årets rapporter av såväl den första som den sista trädgårdssångaren i kommunen är lite udda med tanke på att arten är ganska ovanlig före den 10/5 och efter den 15/9.

Svarthätta
Första:
1 ex sjungande Mälsåkers slott, Ytterselö (YM) och 2 ex hane Ånsholmen, Sörfjärden, Mälaren den 29/4 (MK). Sista: 1 ex Eksågstornet, Sörfjärden 21/9 (MK). Vinter: 1 ex hona Hagvägen 14, Strängnäs 14/2 till 18/2 (LT).

Grönsångare
Första:
1 ex sjungande Ånsholmen, Sörfjärden den 1/5 (MK, UG).

Gransångare
Första:
1 ex sjungande Svedäng, Aspö (PS) och Gesta gård, Toresund (PK, KE) den 2/4. Sista: 1 ex Reningsverksdammarna, Gorsingeholm, Strängnäs 14/10 (YM, BH, IK m.fl.). Sommar: Sjungande gransångare är rapporterade under häckningstid från Spiontorpet, P10:s f.d. övningsfält, Vansö (LE, KN), Trolund, Södra Kärrlången, Toresund (YM), Husby, P10:s f.d. övningsområde, Vansö (YM, KS, MK), Landholmsviken, Herresta gård, Toresund (YM), Länna bruk (AL), Lännasjön (BEr), Gorsingelund i Strängnäs (LoP) och Eksågstornet, Sörfjärden (BG, MK, KAL m.fl.). Det blir allt mer uppenbart att luckan mellan populationerna av gransångare i norr och söder håller på att tätas.


Lövsångare
Första:
1 ex sjungande Djurgårdsudde, Fogdö, (EW), Gesta gård, Toresund (PK), Mälsåker slott, Ytterselö (YM) och Ånsholmen, Sörfjärden (MK) den 29/4. Sista: 1 ex Stadsskogen, Strängnäs 27/9 (MK).

Grå flugsnappare
Första:
2 ex Löts Camping, Gorsingeholm, Strängnäs (KT), 1 ex vid Gesta gård, Toresund (PK) och ett ex P10 badet i Strängnäs den 14/5 (YM). Sista: 1 ex Valnaren, Länna (BA), 1 ex Svedäng, Aspö (PS) och 1 ex Finnsjövägen, Åkers bergslag (LC) den 1/9.

Mindre flugsnappare
1 ex sjungande Vadholmsholm, Aspö 22/5 (MFo), 1 ex 2k sjungande Husby, P10:s f.d. övningsområde, Vansö, 28/5 till 1/6 (MB, YM, MK m.fl.), 1 ex sjungande Hovgårdsdammen, Vansö 4/6 (MB), 1 ex sjungande Sörängsbron, Berga säteri, Åker 19/6 (BA, EW, JW, GW) och slutligen en ungfågel vid Ekaåns utlopp, Härad den 23/9 (UG). Arten har genom åren varit minst sagt ovanlig i kommunen. Under hela 2000-talet är den bara rapporterad vid nio tillfällen och årets fem rapporter är minst sagt överraskande. Äldre hanar brukar anlända i mitten av maj till skillnad från hanar kläckta föregående år, som kommer ett par veckor senare. Om hanen hittar en hona och tycke uppstår så tystnar sången tämligen omgående. Rapporten från Härad den 23/9 är dessutom det senaste datumet som arten rapporterats från kommunen.

Svartvit flugsnappare
Första: 1 ex Göksjön, Åker (AL) och en hane vid Lötbacka, Gorsingeholm, Strängnäs (KT) den 30/4. Sista: 1 ex Kvarnforsen, Länna buk (YM, MBa) och ett ex Stämåns utlopp i Mörtsjön, Länna den 7/8 (YM, NE).

Skäggmes
Fortsatt sparsam rapportering som till viss del kan bero att skäggmesen lever ganska undanskymt i vassen. Artens mycket karakteristika läte, ett metalliskt ”psching”, vilket är ytterst avslöjande när fåglarna flyttar sig ute i vassen. Vassarna runt Tynnelsö står för tre av årets sex rapporter, 1 ex 1/4 (MK), 4 ex 16/9 (PS, YM), 2 ex hane och 2 ex honfärgade 30/9 (PS, YM). I övrigt 1 ex Öknasjön, Härad 8/4 (YM), 3 ex Svedäng, Björndalsviken, Aspö 1/10 (PS) och 2 ex Kyrkviken, Stallarholmen 31/10 (YM).

Stjärtmes
Familjer med stjärtmes är ofta rapporterade, men av någon anledning är det sällan som arten rapporteras med häckningskriterier. Det avvikande utseendet på unga stjärtmesar under sommarmånaderna gör att det borde gå ganska enkelt att få till kriteriet, ”pulli/pulli nyligen flygga ungar”. Häckningar: 5 ex 1k Äleby gård, Ytterselö 11/7 (YM) och 3 ex 1k Norrtorps stugområde, Ytterselö 22/7 (YM).

Trädkrypare
Rapporter med kriteriet säkerställd reproduktion hör till ovanligheterna när det gäller trädkrypare. Vid Askare-Plångsta, Sörfjärden är bo med ruvande trädkrypare upptäckt den 12/4 (TuP) och på Ringsö utanför norra Selaön matade ett ex ungar den 16/5 (MJ).

Törnskata
Första:
1 ex sjungande Trolund, Norra Kärrlången (YM), 1 ex hane P10 badet, Norra övningsområdet, Strängnäs (MK), 1 ex hane Pipartorp, Norra övningsområdet, Vansö (LC) och ett par vid Elma, Norra övningsområdet, Vansö (MB) den 19/5. Sista: 1 ex Gesta gård, Toresund (KE) och ett ex Jättne viltvatten, Överselö den 13/9 (YM).

Varfågel
Sista vår:
1 ex Gorsingeholm, Strängnäs 18/5 (KS, KT, SS). Flertalet varfåglar har lämnat oss redan under första halvan av april och rapporten från den 18/5 är den femte någonsin under maj månad från kommunen. Första höst: 1 ex Valnaren, Länna 11/9 (BA), vilket är ett nytt fenologirekord för höstens första varfågel i Strängnäs med två dagar. Tidigare rekord är från 2015 och östra delen av Sörfjärden.

Kråka
Största flockarna är rapporterade från Mälarlunden i Strängnäs med cirka 200 förbiflygande ex den 20/2 (LWo & HWo) och 200 ex födosökte vid Klitsbro, Aspö den 23/12 (PS).
,
Korp
Stort antal:
De största ansamlingarna är rapporterade från Hässelbyholm på Fogdö med 35 ex 8/1 (HE & RE) och 30 ex 26/11 (LC).

Råka
Sommar:
Utanför häckningsområdet är råka ovanlig under maj till augusti och observationerna av ett ex den 20/5 vid Gesta gård, Toresund (KE, PK) och ett ex vid Högberga, Vansö den 29/5 (TuP) sticker ut. Råka är bara rapporterad vid ett tiotal tillfällen från kommunen under maj månad. Övriga rapporter: 2 ex rastande Husby gärdesväg, Stallarholmen 29/4 (YM, MK), 7 ex Gorsingeholm, Strängnäs 14/10 till 15/10 (YM, KN, BH m.fl.), 1 ex Hista, Toresund 15/10 (JW, GW) och avslutningsvis ett ex Säby, Aspö 11/11 (JM).

Stare
Vinter:
4 ex Gesta gård, Toresund 21/1 till 17/2 (PK, KE). Första: 1 ex Lundby, Fogdö 28/2 (MK). Sista: 11 ex Gesta gård, Toresund 26/10 (KE).

Bergfink
Vinter:
Under januari och februari är bergfink bara rapporterad från en lokal med 2 ex som flest vid Bågskyttebanan, Larslunda, Strängnäs 1/1 till 27/2 (MK, BK, IK m.fl.). I december är bergfink rapporterad från två lokaler, 1 ex Sanda, Tosterön 5/12 och 21/12 (SLL, BL) och 3 ex vid Tranbärsstigen i Strängnäs den 12/12 (BAr). Sista vår: 2 ex Norrtorps stugområde, Ytterselö 3/5 (LLi). Första höst: 2 ex Hagstuladan, Herresta, Toresund 7/9 (YM).

Steglits
Årets största flockar är rapporterade från Gesta gård med 140 ex 21/9 till 30/9 (PK) och 200 ex 24/9 (KE), 130 ex Västerby, Norrlänna 18/12 (BA), 100 ex Hovgårdsdammen, Vansö 10/9 (MB) och på samma lokal 100 ex 2/12 (MB).

Hämpling
Första:
1 ex sjungande vid Åskullarna, Gorsingeholm, Strängnäs (YM), 1 ex stationär vid Ångbåtsbron i Strängnäs (MK) och 1 ex sträckande Eksågstornet, Sörfjärden den 19/3 (MK). Sista: 2 ex Mariefreds Båtklubb 15/10 (EW). Stort antal: 100 ex rastade på Solöfälten, Fogdö den 2/4 (MB). Vanligtvis brukar årets största flock av hämpling rapporteras på resan söderut under hösten. Senast ett så stort antal rapporterats från våren i Södermanlands rapportområde är så pass långt tillbaka i tiden som den 15/4 1982 vid Strandstuviken, Nyköping.

Vinterhämpling
Under januari och februari är vinterhämpling rapporterad från Gesta gård, Toresund, som flest 20 ex den 1/1 och 4/1 (PK). Under flyttningen mot norr i månadsskiftet mars/april ökade antalet till som flest 40 ex på lokalen den 31/3 (KE). Vid Snytberga, Lottesta, Härad är arten rapporterad med ett liknande scenario: 9 ex mellan den 19/2 och 12/3 (UG, TS, MK), där antalet ökade till 20 ex den 24/3 (UG) och 25 ex den 2/4 (UG, BGu). I övrigt 2 ex Ärjafälten, Åker 2/1 (EW), 12 ex Sörby, Berga säteri, Åker 1/4 (BA) och 60 ex Solöfälten, Fogdö den 1/4 (UG, BGu), vilket blev årets största antal. Från hösten finns bara två rapporter, 1 ex Gripsholms slott, Mariefred 23/9 (SSv) och ett ex vid Lötbacka, Gorsingeholm, Strängnäs 20/11 till 21/11 (KT).

Gråsiska Acanthis flammea
Sista vår: 1 ex hane Svedäng, Aspö den 1/4 (PS) och samma dag 2 ex vid Gillesvägen, Länna (LE). Första höst: 1 ex förbiflygande Edeby våtmark, Toresund 19/9 (MK, KS, YM). Stor flock: Vid Gesta gård, Toresund är arten rapporterad i antal överstigande 200 ex under andra halvan av oktober, som flest cirka 600 ex den 27/10 (PK).

Snösiska Acanthis flammea exilipes
En genom åren omdiskuterad art där publicerade bilder ofta resulterat i långa diskussioner om det är en snösiska eller en gråsiska. Nu har det hänt, vad som varit på gång en längre tid, snösiskan har förlorat sin artstatus och betecknas nu som en ras av gråsiska enligt beslut av Taxonomikommittén inom Birdlife Sverige. Motivet till detta är att de senaste årens forskning visar att skillnaderna i fjäderdräkt mellan brunsiska, snösiska och gråsiska inte avspeglar sig i genetiska skillnader. Detta innebär att de som samlar på kryss går miste om en art.
Rapporter: 1 ex honfärgad, Eka, Härad 12/11 (UG), 1 ex Bågskyttebanan, Strängnäs 29/11 (BK & IK), 2 ex Lötbacka, Gorsingeholm, Strängnäs 20/12 (KT), 1 ex Kyrkviken, Stallarholmen 22/12 (EW) och 1 ex Palmtorpsvägen, Härad 25/12 (UG).

Brunsiska Acanthis flammea cabaret
I södra Sverige förekommer gråsiskan med en annan ras som häckfågel. Jämfört med de gråsiskor vi ser hos oss under hösten och vintern är brunsiska avsevärt brunare i fjäderdräkten och något mindre.
Rapporter: 1 ex Eka, Härad 12/11 (UG), 1 ex Sanda, Tosterön 19/11 (SLL, BL) och 1 ex Kyrkviken, Stallarholmen, 22/12 (EW).

Bändelkorsnäbb
Ingen större invasionsrörelser av bändelkorsnäbb är noterade under året att döma av rapporteringen. Under juli till och med september drog som många gånger tidigare en del mindre flockar genom landet. För Södermanlands del berördes i huvudsak de kustnära områdena med sträcktoppen under tredje veckan i juli. Från vår kommun är arten rapporterad med 1 ex Fatbursvägen, Mariefred 25/7 (EW) och 1 ex i Stadsskogen, Strängnäs den 27/9 (MK).

Mindre korsnäbb
Mindre korsnäbb går till häckning redan i februari/mars men under årets första fem månader är arten bara rapporterad vid åtta tillfällen i kommunen. Återstående 72 rapporter är från juni och framåt när årets sträckrörelser av arten börjar göra sig gällande. Årets största antal är rapporterade vid Vasavallen i Strängnäs där cirka 30 ex flög förbi den 19/6 (UG).

Större korsnäbb
10 ex förbiflygande Johannestorp, Härads skjutfält 18/6 (UG), 1 ex lockläte Sjöborg, Sörfjärden, 7/7 (UG), 4 ex Fårhällsvägen, Härads skjutfält, Länna 2/10 (BA), 5 ex Härad 14/10 (UG) och 2 ex Länna bruk 31/12 (BA).

Rosenfink
1 ex rastande Norrtorps stugområde 15/5 (LLi), 1 ex sjungande vid Ulvhällstranden i Strängnäs 18/5 (MK), 1 ex sjungande Svedäng, Aspö 9/6 (PS) och ett ex förbiflygande ex vid Fatbursvägen, Mariefred den 13/8 (EW).

Tallbit
1 ex honfärgad födosökande vi Reningsverksdammarna, Gorsingeholm, Strängnäs den 8/1 (LE). Tallbit är en stann- och strykfågel som i Sverige häckar i barrblandskog utmed fjällkedjan från Härjedalen och norrut. Arten uppträder ibland invasionsartat på våra breddgrader och kan då förekomma i större antal. Senast som Strängnäs fick ta del av en sådan invasion är så pass långt tillbaka i tiden som vintern 2001/2002. Därefter har det huvudsakligen handlat om ströobservationer som rapporterats.

Domherre
Under häckningstid, från mitten av maj fram tills att ungarna blir lite mer självständiga i slutet av augusti, är domherre bara rapporterad från ett drygt dussin lokaler i kommunen. Domherre är en art som de flesta i Sverige är väl bekanta med från vintrarnas fågelbord. Men vart de tar vägen under sommaren är en fråga som är återkommande. Svaret blir att de återfinns på platser långt ut i storskogen som sällan besöks av vare sig fågelskådare eller andra, vilket direkt återspeglar sig i mängden rapporter under sommarmånaderna.

Stenknäck
Stor flock: 25 ex födosökande vid Bågskyttebanan, Larslunda, Strängnäs 1/2 (LE, KN). Under häckningstid lever stenknäck högt uppe i trädkronorna och dessutom är sången av ytterst blygsam karaktär. Detta återspeglar sig när man tittar på antalet rapporter av arten. Under juni, juli och augusti är stenknäck rapporterad till Artportalen vid sex tillfällen av årets totala 222 rapporter.

Snösparv
7 ex varav minst tre äldre hanar rastande på åker i träda vid Högkulla, Rävsnäs, Toresund den 10/1 (JA). Rapporter av arten från kommunen under januari och februari är mindre vanliga och årets rapport är bara den åttonde någonsin från januari. I övrigt rastade ett ex vid Berga loge, Åker styckebruk den 17/3 (LL) och två ex vid Nedre Vältesta, Sörfjärden dagen efter (MK, BH, BPF, UG). Höstens enda rapporterade observation är från Prästhällen, Mälaren när ett ex sträckte den 17/11 (MK, KS).

Sävsparv
Första vår:
1 ex Gesta gård, Toresund 13/3 (PK). Sista: 1 ex Tynnelsö 19/10 (PS).

(Mandarinand)
Arten förekommer som fritt levande i Sverige men ursprunget bedöms i samtliga fall vara förrymda individer från olika fågelparker, såväl i Sverige som i Europa. I Sverige räknas inte mandarinand av denna anledning som en ”god art”. På fågelskådarnas eget fikonspråk kallas den ”
klammerart”, dvs den är inte ”kryssbar”, Rapport: 1 ex honfärgad Gripsholms slott, Mariefred. 21/10 till 22/10 (YM, MBa, KE m.fl.).
Stacks Image 150
Rödhake 27 april ovan Norra Strandvägen, Strängnäs. Foto Peter Hennix.
AL = Anders Lidholm, Strängnäs
BA = Bernt Andersson, Länna
BAr = Bengt Aronsson, Strängnäs
BC = Björn Carlsson, Strängnäs
BEr = Bengt Eriksson, Vällingby
BG = Bo Gustafsson, Eskilstuna
BGu = Björn Gustafsson, Härnösand
BH = Barbro Hellström, Strängnäs
BK = Bo Karlsson, Strängnäs
BKa = Bertil Karlsson, Nyköping
BL = Bengt Larsson, Strängnäs
BLe = Bengt Legnell, Stenhamra
BPF = Peter Fridén, Strängnäs
BS = Björn Sjögren, Stallarholmen
CÅL = Carl-Åke Lindsten, Malmköping
EW = Erik Widuss, Mariefred
GC = Gunnar Carlsson, Eskilstuna
GL = Göran Lundberg, Täby
GO = Gunilla Oleniusson, Strängnäs
GW = Gittan Wahlström, Mariefred
GWa = Gunhild Wallén, Mariefred
HE & RE = Hans & Rigmor Eriksson, Strängnäs
HGS = Hans G Svensson, Uppsala
IG = Ingemar Gyllensparv, Strängnäs
IK = Inger Karlsson, Strängnäs
JA = Janne Andersson, Mariefred
JJ = Jonas Jörnemark, Åker
JH = Jalle Hiltunen, Norrköping
JM = Johan Mellquist, Eskilstuna
JS = Johan Skutin, Årsta
JSj = Jan Sjöstedt, Nyköping
JSt = Johan Ställberg, Tullinge
JW = Janne Wahlström, Mariefred
KAL = Kjell-Arne Larsson, Uppsala
KE = Kjell Ericsson, Stallarholmen
KN = Keith-Ove Nordebrink, Åker
KS = Kent Söderberg, Strängnäs
KT = Kjell Thorsén, Strängnäs
LB = Lars Broberg, Strängnäs
LC = Leif Carlsson, Eskilstuna
LE = Leif Ekblom, Länna
LEr = Lennart Eriksson, Eskilstuna
LG = Leif Godin, Älvsjö
LH = Lennart Hellström, Linköping
LL = Lars Larsson, Länna
LLi = Leif Lindholm, Älvsjö
LoP = Lars-Olof Persson, Strängnäs
LT = Lars Thor, Strängnäs
LWo & HWo = Leif och Harriet Wollgård, Strängnäs
MB = Magnus Brandel, Fogdö
MBa = Maria Barkell, Mariefred
ME = Mervi Enojärvi, Eskilstuna
MF = Magnus Friskytt, Nykvarn
MFo = Markus Forsberg, Nyköping
MJ = Mattias Järvinen, Kista
MK = Markku Kemppi, Strängnäs
MS = Michael Sandin, Strängnäs
NE = Nils Eriksson, Strängnäs
PJ = Per Johansson, Falun
PK = Petter Kappel, Mariefred
PLa = Peter Larsson, Strängnäs
PoL = Per-Owe Loock, Gävle
PS = Petter Sundin, Strängnäs
RG = Rickard Gustafsson, Nyköping
RSv= Rolf Svensson, Åker
RSö = Rose-Marie Söderberg, Strängnäs
SB = Sven Blomqvist, Strängnäs
SH = Seppo Hiltunen, Åker
SLL = Susanne Lindqvist Larsson, Strängnäs
SS = Simon Ström, Strängnäs
SSv = Stefan Svenaeus, Kalmar
SW & AW = Stefan & Astrid Wastegård, Skarpnäck
TS = Tomas Saxgård, Enskede
TuP = Ture Persson, Strängnäs
UG = Ulf Gustafsson, Härad
YM = Yngve Meijer, Stallarholmen