Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Åsa gravfält
Stacks Image 1341
Åsa gravfält

Till Åsa gravfält kommer man genom att köra över bron i Stallarholmen och därefter hålla till vänster mot Överselö. Cirka 1 km efter att man lämnat samhället finns en skyltad avtagsväg åt höger (Åsagravfältet 1).
Efter 1,4  km kommer man så fram och man kan parkera i anslutning till kulturminnesskylten. Vegetationen kring skeppssättningen är av torrbackskaraktär med spridda enbuskar och enstaka träd.

Området är intressant ur flera aspekter, bl a blommar backsippa rikligt i början av maj och på en åskulle strax norr om skeppssättningen finns trummgräshoppa.

Lokalens läge gör det möjligt att överblicka eventuella sträckrörelser. Fri sikt finns till största delen , utom i sektorn O–S.
Från slutet av Augusti till mitten av oktober kan det bra dagar passera en hel del rovfågel. Den huvudsakliga sträckriktningen är SV bland termikflyttare, medan änder och gäss tenderar att följa Mälaren i högre utsträckning.

Året om är gravfältet alltid värt ett stopp på spaning efter rovfågel. Vintertid ses ofta havsörn och duvhök. Inte sällan övervintrar också någon orm- eller fjällvråk i området.

Vårsträcket är relativt dåligt bevakat och kanske inte heller så koncentrerat, men vid några tillfällen har stora koncentrationer av bo/bergfink rastat i omgivningen.

Från början av maj brukade för några år sedan eller ett par ortolansparvar sjunga i området. Försök pågår att locka tillbaka arten.