Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Kumla viltvatten & Salby gård
Stacks Image 1378
Stacks Image 1456
Lokalen omges av rejäla kantzoner innan åkermarken tar vid.
Foto Peter Hennix.
Kumla viltvatten & Salby gård
Text: Yngve Meijer

Kumla viltvatten med de omgivande åkrarna mot Salby är definitivt värt ett besöka även under vintermånaderna, inte minst för antalet rovfåglar som rör sig i området.

Lokalbeskrivning: Viltvattnet är före detta jordbruksmark som markägaren har låtit översvämma. Vattenståndet är oftast högt under våren och sjunker successivt under den torrare sommarperioden eftersom tillflödet av vatten är relativt begränsat. På grund av det varierande vattenståndet växer inte vattenspegeln igen vilket ofta är det normala i anlagda viltvatten. Lokalen omges av rejäla kantzoner innan åkermarken tar vid. Ett större snår med druvfläder, hagtorn och en del mindre aspar finns utefter traktorstigen till vattnet. Direkt norr om viltvattnet finns en skogsdunge med en hel del grov asp. Viltvattnet som sådant kan betecknas som en rastlokal men de omkringliggande områdena hyser många arter.

Fåglar: Vid själva viltvattnet häckar mindre strandpipare med ett eller två par, flera par tofsvipa och 2007 konstaterades häckande smådopping. Skogsduva häckar i aspdungen norr om viltvattnet. Snåren runt vattnet hyser bland annat ärtsångare, svarthätta, törnsångare, törnskata och näktergal.
Vinter: Havsörnar i alla åldrar är även vintertid dagliga gäster och ibland också kungsörn. Ormvråk, fjällvråk, duvhök och sparvhök är vanliga observationer. Vintern 2004 övervintrade en blå kärrhök i området runt Salby gård.Varfågel ses ofta spana från någon av åkerholmarna. Under den korta promenaden ned till viltvattnet ses ibland tofsmes, stenknäck, stjärtmes och de flesta av våra fågelbordsgäster.

Vår. I mars är det gott om rastande grågäss, kanadagäss, tofsvipa och flera sånglärkor hörs.Under början av april dyker de första skogssnäpporna upp tillsammans med en del rastande sångsvanar. I slutet av april och under början av maj tar fågelsången fart på allvar och redan på vägen ned till vattnet har grönsångare, svartvit flugsnappare, göktyta och ärtsångare gjort sig hörda. Väl nere vid vattnet hörs skogsduvans dova sång från skogsdungen i norr och mindre strandpipare ilar fram i strandkanten. Man bör dock vara aktsam på om de börjar varna och göra avledningsmanövrer vilket kan bero på att man kommit nära bogropen och som fågelvän skall man då dra sig tillbaka för att inta en mer lämplig observationsplats. Grönbena, gluttsnäppa, mosnäppa ses även.