Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Tynnelsö
Stacks Image 1341
Tynnelsö
Tynnelsö har bildats först i relativt sen tid och dess högsta punkt ligger strax väster om gården och är endast 15 meter över Mälarens yta. Detta område höjde sig ur Mälaren för cirka 3000 år sedan.

Reservatet består av tre delområden, Prästholmen, Långskär samt en mindre del i norr Alkärret. De är åtskiljda av en på 1990-talet anlagd våtmark samt ett större hygge. Skogen på Prästholmen betades intill mitten på 1900-talet och tecken finns på äldre avverkningar.

Området har en relativt sen markanvändningshistoria. Större delen av området ligger under 5 meters ekvidistans och torde under större delen av historisk tid utgjorts av små kobbar med omgivande sankmark.

Den historiska kartmaterialet, troligtvis daterat till mitten av 1700, visar på att kobbarna betades. På häradskartan, från år 1900, utgjorde Prästholmen fortfarande en egen ö. De mer höglänta partierna betades och här fanns en del lövträd, medan de mer låglänta sanka partierna brukades som äng.
Naturvärdena på Prästholmen i norr är främst knutna till den gamla löv- och ädellövskogen.

Området domineras av ek med stort inslag av klibbal, främst utmed stranden. Dessutom förekommer ask samt inslag av alm, björk, rönn, hägg, tall och gran. Buskar av hägg, viden, måbär och hagtorn förekommer.
Skogen är olikåldrig och har troligen en genomsnittsålder på cirka hundra år, men enstaka träd av ek, ask, alm och tall har en betydligt högre ålder. Död ved av olika lövträd uppträder.
I söder går reservatsgränsen längs en vall som har haft till funktion att valla in en åker. I anknytning till vallen finns tre mindre ”skogsöar” som är bevuxna med gammal asp, gammal olikåldrig lövskog samt albårder utmed stranden. Död ved uppträder allmänt på den aspdominerade östra ön.
I det långsträckta västra området med Långskär i norr finns en mosaik av olika naturtyper dels avskuren av vassområden.

I söder dominerar olikåldrig flerskiktad lövskog av lundkaraktär med äldre alm och klibbal samt inslag av ek, hägg och tall. Här finns död ved allmänt av diverse lövträdslag.
I fuktiga, tidvis översvämmade partier växer alsumpskog med alsocklar och en del död ved. På själva Långskär kommer det in lite gammal barrskog med talldominans.

I det minsta delområdet finns en alm- och alskog. Här växer ett av länets få områden med ren almskog. Området har under lång tid fått utvecklas fritt varpå naturkvaliteter som gamla träd och lågor och torrträd uppträder rikligt. Värdefulla element är grova almar.

Den gamla ädellövskogen som återfinns i flera delar av reservatet innehar en hel del sällsynta lavar, till exempel liten punktlav, grå vårtlav, lönnlav och blekspik

Reservatet innehåller värdefulla livsmiljöer även för fåglar, svampar, mossor och ryggradslösa djur. Mindre hackspett förekommer med flera revir på norra delen av Tynnelsö. Andra fåglar som har observerats är bl a svarttärna, spovsnäppa, mindre sumphöna, storskarv och brun glada.