Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Gorsingeholm
Stacks Image 1326
Gorsingeholm

Gorsingeholm är naturreservat och består av omväxlande terräng.
Man kan ta sig hit från två håll. Söderifrån, genom att svänga in vid Malmby och efter järnvägsbron över Svealandsbanan, svänger man till vänster mot Löt. Efter ca 300 meter går en grusväg in till vänster som följer ett dike. Sväng in där. Norrifrån åker man in mot Ulfhälls Herrgård/Löt och följer sedan vägen söderut utmed Svealandsbanan, förbi silon och"bondgården" och sedan till höger, för att direkt svänga in till vänster på grusvägen som går mellan tre lövskogsklädda kullar.
Under våren översvämmas åkrarna, och även vägarna, då kan man se många rastande arter t ex sångsvan, olika arter av gäss, grönbena, gluttsnäppa, brushane, storspov m fl.
Karaktärsfåglarna är: näktergal, buskskvätta, ängspiplärka och gräshoppsångare. Sävsångare och kärrsångare brukar höras från de vassbeklädda dikena och över tuvmarken kan tornfalk, jorduggla, hornuggla och brun kärrhök ses jaga. Ljungpipare och tofsvipa brukar också rasta i rikligt antal.

Foto Peter Hennix

Koordinat till parkering (WGS84): 59.352167, 17.055309


Stacks Image 1322
På den stora jordbruksslätten söder om Strängnäs har Ove Sjöberg anlagt en 3 ha stor våtmark som tar emot vatten från ett 1600 ha stort avrinningsområde.
Området där våtmarken nu ligger var mycket svårbrukad och bestod mest av sly. Ove säger att ”våtmarken nu fungerar som buffertmagasin mot översvämningar och den klarar högflöden mycket bra”. Våtmarken bidrar därmed indirekt till att omkringliggande mark kan vara mer produktiv eftersom det uppstår färre tillfällen med översvämmade skiften.