Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Valnaren
Stacks Image 1281
Stacks Image 1270
Stacks Image 1420
Valnaren
Text: Kent Söderberg, foto: Peter Hennix

Valnaren är en träsksjö som huvudsakligen består av vass. Sjön har återuppstått med en bävers hjälp, som gjort en fördämning i ån västerut. Bästa platsen att skåda är i västra delen, den översvämmade ängen, där också skrattmåskolonin finns.
Valnaren ligger utmed (väster om) riksväg 55, mellan Strängnäs och Malmköping, vid Byringe station. Man kan svänga av vid gården Länna Bruk (vägen markerad röd på kartan) om man kommer norrifrån (Strängnäs) eller mot (skylt) Idrottsplats om man kommer söderifrån (Norrköping). Följ vägen mot Krusstugan 4, efter 800m sväng
nästa väg till vänster.
Man kan parkera bilen (röda ringen på kartan) och sedan promenera ned till sjön. Direkt när man når den gamla banvallen kan man kika till vänster där det ibland ligger skedand, bläsand och smådopping bland skrattmåsar, kanadagäss och sothöns. Gulärlor brukar hålla till i buskarna och man kan höra vattenrall, rörhöna och ibland liten sumphöna från vasshavet.

Bästa utkiksplatsen, är från fågeltornet, som finns om man följer den gamla banvallen västerut och sedan den gamla bilvägen till stugan och sedan rakt ner mot träsket. Tubkikare rekommenderas.
Mittemot tornet, på andra sidan "kärret" finns impedimentmark där bofynd har gjorts av korp, större korsnäbb och nötkråka. Där har också obsats tjäder, orre, järpe, mindre korsnäbb, trädlärka m fl.
Härifrån har man utsikt över västra delen av sjön, som numera utgör en översvämmad äng, där det finns en skrattmåskoloni som hyser ca 40 par och är på stadig ökning.
På våren kan man här se rastande vadare såsom grönbena, gluttsnäppa, brushane och svartsnäppa och någon gång dvärgbeckasin och smalnäbbad simsnäppa.
Från vassarna hörs rörsångare, sävsparv, vattenrall och ibland trastsångare och från tuvorna intill utkiksplatsen hörs småfläckig sumphöna. Brun kärrhök och lärkfalk ses jaga över vassarna, och ibland ses stenfalk och fiskgjuse. I vattnets blankytor ses grågås, kanadagås, sångsvan, svarthakedopping, kricka, gräsand, brunand, skedand, årta, snatterand och sothöna.
På andra sidan träsket ses ofta trana gå och beta. Skogssnäppa och enkelbeckasin finns förstås också.