Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Stadgar

Dessa stadgar är en avskrift från originalet som tillhandahålls av styrelsen, avskriften gjordes 2022-04-23

§1. NAMN
Föreningens namn är Strängnäs Ornitologiska Klubb

§2. ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändamål
 • att verka för att skydda fåglar och deras biotoper i Strängnäs kommun
 • att vara träffpunkt för fågelintresserade
 • att sträva efter att vara en erkänd remissinstans i miljöfrågor.

§3. ORGAN
Föreningens organ är
 • Föreningsstämman
 • Styrelsen
 • Revisorer
 • Valberedning

§4. MEDLEMMAR
Till medlem kan antagas person, som ej synbarligen har motarbetat föreningens
syften.

§5. ANSÖKAN
Medlemsskap erhålles automatiskt vid betalning av årsavgiften, om detta icke
strider mot §4.

§6. UTTRÄDE
Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen, utträda ur
föreningen. Medlem som efter påminnelse icke erlagt medlemsavgift anses ha
utträtt ur föreningen.

§7. UTESLUTNING
Medlem som aktivt motarbetar föreningens syften kan av föreningsmöte uteslutas.

§8. STYRELSE
Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare och 2 eller 4
ledamöter med 2 suppleanter.
Ordförande väljs för en tid av ett år vid föreningsstämma. Övriga
styrelseledamöter väljs för två år, varav hälften jämna årtal och den andra hälften
udda årtal, även detta vid föreningsstämma.

§9. SÄTE
Styrelsen har säte i Strängnäs kommun.

§10. VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhetsår är samma som kalenderår.

§11. FÖRENINGSMÖTE
Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter
utövas på föreningsmöte som kan vara årsmöte eller extra föreningsmöte. Vid
föreningsmöte har varje medlem en röst.

Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum, om
någon så begär. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med
enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden
biträder, dock sker vid val avgörandet genom lottning.

Årsmöte avhålles under första kvartalet på plats, som bestämmes av styrelsen.

Extra föreningsmöte kan avhållas när styrelsen så avser erforderligt eller då
minst 10% av medlemmarna så hos styrelsens ordförande skriftligen begär.

Skriftlig kallelse, med föredragningslista, skall utsändas till medlemmarna
tidigast december och senast 2 veckor före årsmötet och tidigast 4 och senast 2
veckor före föreningsmöte.

§12. ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTE
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Behandling av styrelsens Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
6. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av tillgängliga vinstmedel.
7. Revisorernas berättelser för samma tid
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
9. Behandling av verksamhetsplan och budget för det kommande året
10. Beslut om årsavgift till föreningen för kommande verksamhetsår
11. Val av ordförande
12. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
13. Val av revisorer och revisorsuppleanter
14. Val av ledamöter i valberedningen
15. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild
ledamot hos styrelsen skriftligt begärt senast 15 januari.
Ärende som ej upptagits på föredragningslistan må ej, utan särskilda skäl, göras
till föremål för beslut.
Ledamot eller suppleant i styrelsen må icke delta i beslut om ansvarsfrihet eller
val av revisorer och revisorsuppleanter.

§13. EXTRA FÖRENINGSMÖTE
Vid extra föreningsmöte må endast till beslut upptagas ärende som varit angivet
I kallelsen till mötet. Som ordförande fungerar föreningens ordförande, i den
mån inte mötet annorlunda bestämmer. Över extra föreningsmöte föres
protokoll, som justeras av två därtill vid mötet valda justeringsmän.

§14. STYRELSENS UPPGIFTER
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess
angelägenheter samt beslut på föreningens vägnar i alla ärenden vars
handläggning icke regleras av dessa stadgar.

Det åligger styrelsen
 • att verka för föreningens ändamål
 • att verkställa av föreningsmöte fattade beslut.
 • att omhänderta föreningens ekonomi och bokföring.
 • att upprätta förvaltningsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid föreningens årsmöte.
 • att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar.

§15. STYRELSESAMMANTRÄDEN
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet
styrelseledamöter så begär. Över sammanträdena skall föras beslutsprotokoll, i
väsentliga frågor med motivering, vilket justeras av ordföranden och en därtill vald närvarande ledamot.

Tidpunkt för närmast kommande styrelsesammanträde bestäms normalt under ett
styrelsesammanträde. Någon kallelse behöver ej skickas till de vid
styrelsesammanträdet närvarande. Under sammanträdet frånvarande
styrelsemedlemmar/suppleanter kallas personligen av ordföranden eller av denne
utsedd person, telefonledes eller på annat sätt, minst en vecka före
sammanträdet. Ordinarie ledamot som ej kan deltaga skall dels omedelbart
anmäla förfall och dels kalla suppleant. Suppleant som tjänstgör för ordinarie
ledamot anses enligt dessa stadgar som ordinarie. Annan suppleant må närvara
och har yttranderätt men ej rösträtt.

§16. STYRELSEARVODE
Styrelsearvode utgår ej.

§17. BESLUTSFÖRHET
Styrelsen är beslutsför då ordinarie eller vice ordförande samt minst halva
antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal har ordförande utslagsröst.

§18. REVISION
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två
Utsedda revisorer. För revisorerna utses minst en suppleant.

Förvaltningsberättelse och årsredovisning skall överlämnas till revisorerna för
granskning senaste tre veckor före Föreningsstämman.

Revisorerna skall senast på årsstämman avge berättelse över sin granskning.

§19. VALBEREDNING
Valberedningen skall bestå av minst två ledamöter och har till uppgift att föreslå
om- eller nyval av ordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer
och revisorsuppleant.

§20. STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar kan göras av två på varandra följande föreningsmöten,
varav ett ordinarie och kräver att minst två tredjedelar av dem som röstar
biträder förslag om ändring.

§21. UPPLÖSNING
För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande
föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte, och att förslaget vid dessa stämmor
biträds av minst två tredjedelar av avgivna röster. Vid det senare tillfället skall
även beslut fattas om disposition av föreningens egendom, vilken inte får
fördelas bland medlemmarna.

§22. IKRAFTTRÄDANDE
Dessa stadgar träder i kraft fr.o.m 2005-02-22.Stadgarna antagna vid ordinarie föreningsstämma 2004-02-26
Stadgarna antagna vid ordinarie föreningsstämma 2005-02-22